Bedrijf

Agro-innovatiecentrum De Marke van Wageningen University & Research (WUR) zet in op een schone en rendabele melkveehouderij. Jaarlijks bezoeken ongeveer 4.000 mensen De Marke in het Gelderse Hengelo. Het bedrijf produceert ±700.000 kg melk met behulp van 80 melkkoeien.

Bedrijfsgegevens Agro-innovatiecentrum De Marke

Luchtfoto De Marke 8-2015.jpg

Een overzicht van kenmerkende bedrijfsgegevens van melkveeproefbedrijf De Marke:

 • 55 ha lichte zandgrond: 11 ha permanent grasland; 44 ha in vruchtwisselingsysteem waarvan: 22 ha gras, 16 ha snijmaïs en 6 ha MKS

 • Melkproductie ± 700.000 kg melk totaal en 8750 per koe
 • 80 melkkoeien, 50 stuks jongvee
 • MIOne twee-box automatisch melksysteem (melkrobot)
 • Sleufvloer in de ligboxenstal om NH3-uitstoot te verminderen
 • Extra voeropslag voor eigen krachtvoer
 • Extra mestopslag (10 maanden) vanwege korte aanwendingsperiode
 • Bioraffinage installatie voor de productie van ‘groene meststoffen’
 • Biogaswasinstallatie voor levering van gas op het aardgasnet en als brandstof voor tractor
 • Mestscheidingsinstallatie met opslag voor dikke en dunne fractie
 • 1,2 ha natuur(randen) via de wandelroute 'Het Markepad' toegankelijk

De bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht.

Kenmerken bedrijfsvoering melkveeproefbedrijf De Marke 2015

IMG_8753.JPG

Bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht

 • Laag bemestingsniveau:
 • Er wordt weinig stikstof- en geen fosfaatkunstmest gebruikt.

 • Verdeling van dierlijke mest vindt plaats aan de hand van bodemwaardes en gewasbehoefte.
 • Mestscheiden in dunne en dikke fractie en deze gericht inzetten om mineralen optimaal te benutten.
 • Bioraffinage van mest: opgewaardeerde producten gericht inzetten of elders tot waarde brengen.
 • Vruchtwisselingsysteem: 3 jaar gras, 3 jaar maïs enz.
 • Grasonderzaai in maïs fungeert als stikstofvanggewas.
 • Uitgebalanceerd rantsoen voor melkvee; normvoeding voor VEM en DVE. Lage excretie van stikstof, ammoniak, fosfaat en methaan.
 • Beperkte beweiding melkkoeien, ongeveer 6 uur per dag; 1 september wordt het vee opgestald
 • Weinig jongvee, geeft ruimte voor de teelt van eigen krachtvoer.
 • MKS en maïsstro worden in één werkgang geoogst; melkkoeien krijgen de energierijke kolven via,
 • Computer gestuurde voerbakken die vochthoudend krachtvoer individueel kunnen verstrekken, waarmee wordt bespaard op aangekocht krachtvoer.
 • Herfstgras wordt ingekuild bovenop het maïsstro en gemengd gevoerd aan droge koeien en het oudere jongvee
 • Vergisting van mest zorgt voor eigen energievoorziening en vermindering broeikasgassen
 • Ook dragen 45 zonnepanelen bij aan de eigen energiebehoefte
 • Combinatie van mest vergisten en raffineren leidt tot een betere benutting van stikstof en fosfor uit dierlijke mest door de bodem en gewas.
 • Beregening bij droogte is belangrijk voor een goede mineralenbenutting en gewasopbrengst.
 • Door de combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding is er weinig milieubelasting voor water en bodem

De rendabiliteit van de individuele maatregelen en van het totale bedrijf vormen een belangrijk maatstaf

Gemiddeld winterrantsoen

IMG_4290.JPG

Basisrantsoen: 55% graskuil; 40% snijmaïs; 5% graszaadhooi; soja op maat.
Rantsoenkenmerken: Normvoeding voor VEM, DVE en OEB. RE-gehalte rantsoen: 14,5%
Streefwaarde tankureumgehalte: 15 – 20

Het basisrantsoen moet in balans zijn voor energie en eiwit. Aanvullend verstrekken we twee krachtvoersoorten via de melkrobot en krachvoerboxen: productiebrok en standaardbrok

Melkproductie

Voortschrijdend jaargemiddelde (augustus 2015)

Voortschrijdend jaargemiddelde