milieucontaminanten

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Het Wageningen Food Safety Research is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor onderzoek naar de milieucontaminanten in voeding en diervoeding zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

NRL

Wageningen Food Safety Research is Nationaal Referentie Laboratorium voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en betrokken bij de analyse van PAK’s in voedsel en diervoeding. Dit is vastgelegd in Verordening (EU) 2017/625.

De analyse van PAK’s is momenteel niet opgenomen in de officiële monitorprogramma’s van Wageningen Food Safety Research. Op verzoek van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) analyseert Wageningen Food Safety Research melkmonsters op de aanwezigheid van PAK’s.

EU-RL

Wageningen Food Safety Research is EU-RL voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen in voedsel en diervoeding in het kader van Verordening (EU) 2017/625 Wageningen Food Safety Research draagt bij aan de implementatie van hoogwaardige en uniforme analyseresultaten en organiseert ringonderzoeken naar de vaststelling van:

  •     16 (15+1) EU-prioritaire PAK’s
  •     in de toekomst, vier beoogde PAK’s:
  •     benzo[a]anthraceen (BaA),
  •     benzo[a]pyreen (BaP),
  •     benzo[b]fluoranteen (BbF)
  •     chryseen (CHR) in voedsel en diervoeding

Aan de hand van deze ringonderzoeken wordt bekeken of de NRL’s in staat zijn PAK’s vast te stellen conform Verordening (EG) Nr. 1881/2006.