Onderzoek en projecten

Agro-innovatiecentrum De Marke is een melkveeproefbedrijf voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Een team van onderzoekers werkt, in interactie met boeren, aan diverse projecten. De Marke werkt nauw samen met Wageningen Livestock Research (WUR) en andere onderzoeks- en opleidingsinstituten. Op De Marke ontstane kennis is beschikbaar en toepasbaar voor de praktijk. Deze pagina geeft een overzicht van projecten en onderzoek van Agro-innovatiecentrum De Marke.

Onze projecten

 • Kennis in en door de praktijk
 • De Marke als proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw
 • Koeien & Kansen
 • Ontwikkeling kringloopwijzer
 • Vruchtbare kringloop
 • Klei toevoegen aan zandgrond op gras- en maisland
 • Groene Weide Meststof, proefveld op gras- en maisland
 • Bodemverbetering met slibcompost
 • Kaumera-slib als meststof voor snijmais
 • Druppelirrigatie in mais en aardappelen
 • Grasland weerbaar maken tegen engerlingen
 • Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL)
 • Zonnepanelen op water

Speerpunten van het onderzoek

 • Vermindering emissie broeikasgassen met 30% t.o.v. 1990
 • Vermindering methaanemissie via voeding
 • Eigen energiewinning: biogas en zonnepanelen
 • Energie besparing: hergebruik warmte en LED-verlichting
IMG_8093.JPG

 • Consolideren lage ammoniakemissie
 • Consolideren laag nitraat in grondwater
 • Kunstmestarm boeren:
 • Stimuleren bodemvruchtbaarheid: fosfaat, organische stof en bodemleven
 • Effecten van bewerkte mest op bemestende waarde, bodemvruchtbaarheid, gewasopbrengst en kwaliteit
IMG_8626.JPG

 • Biogaswinning uit (drijf)mest
 • Van biogas naar aardgaskwaliteit, levering op het net en rijden op biogas
 • Ontwikkeling kleinschalige mestraffinage (boerderijschaal)
 • Landschap, natuur en biodiversiteit
 • Verbeteren diergezondheid en terugdringing medicijn gebruik
 • Onderbouwing en ontwikkeling van bedrijfseigen normen (KringloopWijzer)
 • Herstellen van regionale kringlopen door gebruik van bermgras. Tevens verbetering van boden organische stof.

  IMG_6354.JPG