Kwelders

Kwelders zijn dynamische ecosystemen met een hoge natuurwaarde vanwege de unieke zouttolerante planten die er voorkomen. Daarnaast vormen ze een geleidelijke overgang tussen water en dijk, en hebben ze een rol in de kustbescherming. Wageningen Marine Research monitort de diversiteit en opslibbing van kwelders en onderzoekt hoe kwelders kunnen worden benut voor kustbescherming, met behoud van een hoge natuurkwaliteit.

  • kwelder_shutterstock_1304723104.jpg


Kwelders in het noorden van Nederland

Kwelders vormen een belangrijk onderdeel van de trilaterale Waddenzee, waarvoor nationale en internationale natuurdoelen gelden en die de status UNESCO Werelderfgoed heeft. Vanuit de wettelijke onderzoekstaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) monitort Wageningen Marine Research het areaal en de kwaliteit van de ruim 9.000 hectare kwelders in de Waddenzee. Daarnaast monitoren we al decennialang de effecten van gaswinning op de kwelders van Ameland.

We zijn betrokken bij verschillende innovatieve onderzoeken naar het nuttig hergebruik van slib uit de havens van Harlingen en Delfzijl, in het stimuleren van kweldergroei (Slibmotor) en aanleg/ ontwikkeling van kwelders, bijvoorbeeld door het inmengen van verschillende zand/slib-verhoudingen en het zaaien van zeekraal (in de Marconi-kwelder). In het Kleirijperij-project wordt met planten geprobeerd slib te rijpen tot bruikbare klei voor de realisatie van een 1 km-brede Groene Dollarddijk. Ook de ontwikkeling van de nieuw aangelegde Klutenplas is onderwerp van ons onderzoek.

Ontpoldering Rammegors

Sinds de ingebruikname van de Oosterscheldekering is door zandhonger het aantal slikken en schorren in de Oosterschelde afgenomen. Daarom is in 2010 besloten een gebied van 145 hectare bij St. Philipsland terug te geven aan de natuur. Wageningen Marine Research onderzoekt hoe habitats en leefgemeenschappen ontwikkelen in het ontpolderde gebied.
Deze kennis helpt bij de inrichting van toekomstige gebieden waar het getij wordt hersteld.

Ons aanbod

  • Monitoring van areaal en kwaliteit van kwelders
  • Onderzoek naar manieren om kwelderontwikkeling te stimuleren, zoals het inzaaien van zeekraal en het hergebruik van baggerslib
  • Onderzoek naar effect van kwelderontwikkelingsproeven op natuurwaarden en kustbescherming

Showcase

Stel uw vraag over kwelders aan onze expert