Bescherming en herstel van mariene natuurgebieden

Om de achteruitgang van mariene natuur en biodiversiteit tegen te gaan, is het belangrijk onderzoek te doen naar beschermde natuurgebieden. Wat is het effect van menselijk handelen op zeenatuur, en kunnen beschermingsmaatregelen bijdragen aan behoud van soorten en ecosystemen? Welke maatregelen zijn effectief en waar is ruimte voor verbetering? Wageningen Marine Research ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met monitoring en kennis.

  • Bescherming en herstel van mariene natuur

In het Nederlandse deel van de Noordzee wordt belangrijke natuur beschermd door beleidsmaatregelen zoals de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en het aanwijzen van o.a. Voordelta, Friese Front en Doggersbank als Natura 2000-gebieden. Wageningen Marine Research ondersteunt het ministerie van LNV met beleidsondersteunende kennis, monitoring van soorten en modellen waarmee bijvoorbeeld visserijmaatregelen kwantitatief doorgerekend kunnen worden. Belangrijk voor de periode tot 2030 zijn de afspraken uit het Noordzeeakkoord over nieuwe beschermde gebieden en natuurherstel.    

De Waddenzee is UNESCO-Werelderfgoed: Wageningen Marine Research speelt een rol in onderzoek naar zeehonden, mosselkweek, zeevogels, kwelders, visstand en (garnalen)visserij.

Caribisch gebied

Veel ecosystemen in het Nederlands Caribisch gebied worden ernstig bedreigd. Koraalriffen, maar ook mangrovebossen, zeegrasvelden en mistwouden. De verschillende ecosystemen worden bedreigd door onder meer invasieve exoten, overbevissing, loslopend vee en klimaatverandering. Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research onderzochten de Staat van Instandhouding (SvI) van de biodiversiteit in Caribisch Nederland en adviseerden het ministerie van LNV over te nemen maatregelen om de zorgwekkende toestand tegen te gaan.

Noord- en Zuidpool

Onderzoekers van Wageningen Marine Research nemen regelmatig deel aan expedities naar de Arctische en Antarctische gebieden voor onderzoek naar bijvoorbeeld het voedselweb onder het zee-ijs, de gevolgen van klimaatverandering, walvissen, vogelpopulaties en invasieve exoten. In het zuidpoolgebied voert Wageningen University & Research onderzoek uit als Wettelijke Onderzoekstaak (WOT) voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze wettelijke taak volgt uit het Nederlands stemgerechtigd lidmaatschap in het Antarctisch Verdrag.

Stel uw vraag over bescherming en herstel van mariene natuurgebieden aan onze expert: