Project

Het gebruik van ecosysteemdiensten om biodiversiteit in de Noordzee te behouden

Het menselijke gebruik van het mariene milieu neemt toe, wat resulteert in de degradatie van habitats en verlies aan biodiversiteit. Tegelijkertijd wordt de samenleving meer afhankelijk van de ecosysteemdiensten die de mariene ecosystemen en hun biodiversiteit duurzaam kunnen bieden. Het leveren van voedsel uit zee (vis, schaal- en schelpdieren maar ook zeewier) is waarschijnlijk de bekendste ecosysteemdienst, maar er zijn veel andere ecosysteemdiensten (klimaatregulatie, afbraak contaminanten) waarvoor geldt dat de exploitatie van de ene dienst die van een andere kan compromitteren.

Kennis over hoe de verschillende menselijke activiteiten die mariene hulpbronnen exploiteren van invloed zijn op de biodiversiteit - en daarmee het vermogen om ecosysteemdiensten te leveren - is vereist om die activiteiten te reguleren en de biodiversiteit te behouden. Daarom is ecosysteem-gericht beheer noodzakelijk waarbij integrale afwegingen van vaak meerdere concurrerende belangen vereist zijn. Dit project heeft tot doel na te gaan hoe de concepten en waardering van ecosysteemdiensten kunnen helpen bij de besluitvorming richting een duurzame exploitatie van het mariene milieu.

Ecosysteemdiensten

Het is vaak nog onbekend op wat voor verschillende manieren biodiversiteit bijdraagt aan menselijk welzijn waardoor een geschikt afwegingskader voor integraal beheer eigenlijk ontbreekt. In dit project willen we het concept ecosysteemdiensten voor het mariene systeem verder uitwerken teneinde een dergelijk afwegingskader te kunnen ontwikkelen. Hierbij gaan we expliciet uit van een gekoppeld sociaal-ecologisch systeem waarin ecosysteemdiensten de koppeling maken tussen de verschillende ecosysteem componenten (vis, vogels, zeezoogdieren, als ook de invertebraten op de zeebodem en in de waterkolom) en verschillende aspecten van menselijk welzijn. Deze kennis wordt dan de basis voor een afwegingskader dat het mariene integrale beheer kan ondersteunen en een betere onderbouwing geeft voor het beschermen van biodiversiteit.

EU Biodiversity Strategy

Target 2 of the EU Biodiversity Strategy is to Maintain and restore ecosystems and their services. More specifically Action 5 of that target aims to Improve knowledge of ecosystems and their services in the EU while Action 7 aims to Ensure no net loss of biodiversity and ecosystem services. Certainly in the marine environment much of that knowledge is still lacking and as such it is unclear to what extent the supply of marine ecosystem services is compromised by the loss of biodiversity.

 

Publicaties