Project

TWO advisering

Het beleid en beheer van de gewone en de grijze zeehonden en van bruinvissen in en rond de Waddenzee is vastgelegd in het vijfjarige Seal Management Plan (SMP). Dit is opgesteld door de Trilateral Seal Expert Group (TSEG) en geaccordeerd door de verantwoordelijke ministers in de drie Waddenzee landen.

Doelstellingen project

Het SMP is ook de praktische uitwerking van een Trilaterale Waddenzee Overeenkomst zoals vastgelegd in het Agreement on the Conservation of the Seals in the Wadden Sea, gesloten onder de Bonn Conventie. Bij de verantwoordelijke overheden is daarnaast behoefte aan beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvisering ten aanzien van de opstelling van dat SMP, de uitvoering ervan en de adviezen daaruit voortvloeiend.

Doordat het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research, in de persoon van drs. S.M.J.M Brasseur, deelneemt aan de activiteiten en zittingen van de Trilateral Seal Expert Group vervult zij de rol voor het Nederlandse aandeel in de trilaterale overeenkomst en adviseert zij over het internationale beheer van elders voorkomende zeehonden. Zo draagt dit project bij aan de uitvoering van het door de Nederlandse overheid geformuleerde beleid ten aanzien van het beheer van zeehonden en bruinvissen in de Waddenzee, het Deltagebied en het internationaal beheer van zeehonden voorkomend buiten de Waddenzee.

Daarnaast ondersteunt en adviseert Wageningen Marine Research het ministerie van EZ inzake beheer van zeehonden in het Deltagebied en hun positie inzake internationale beheerskwesties betreffende elders dan in Nederland voorkomende zeehonden, specifiek aan bedreigde soorten.

Publications