Grasteelt

Grasland

Het doel van het werkpakket grasland is een verbetering van de Nederlandse graslandproductie in kwantiteit en kwaliteit (gras en grasklaver), in samenhang met het sluiten van de kringloop, verbeterde nutriënten-efficiëntie, verbeterde klimaatprestaties, biodiversiteit en duurzaam bodembeheer.

De optimalisatie van de productie (in kwantiteit en kwaliteit) van grasland is belangrijk voor de rentabiliteit van een melkveebedrijf, maar juist ook voor de eiwitproductie van eigen land en voor het sluiten van kringlopen op zowel het bedrijf als in de regio en op nationaal niveau. Daarnaast is grasland de beste bodemverbeteraar die er is en daardoor cruciaal voor duurzaam bodembeheer en voedselproductie ook in de samenwerking met akkerbouw. Met 900.000 ha is grasland het grootste gewas van Nederland en belangrijk voor het realiseren van verschillende maatschappelijke doelen rond klimaat, biodiversiteit en landschap. Het percentage blijvend grasland, eiwit van eigen land en (mogelijk) kruidenrijk grasland worden tevens geschaard onder de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) van PlanetProof melk.

Binnen dit werkpakket werken we aan:

  • Het voorkomen van verdichting in grasland, o.a. middels rijpadensystemen (vanuit de doelstellingen zorg voor de bodem en klimaat)
  • Het behoud van de botanische samenstelling van grasland (vanuit de doestellingen zorg voor de bodem, biodiversiteit, agro-ecologie en klimaat)
  • Meten van voederwaarde en zode-sterkte in rassenonderzoek (vanuit de doelstellingen van sluiten van kringlopen en klimaatmitigatie en -adaptatie)
  • Kansrijke maatregelen van graslandmanagement om de emissie van lachgas (N2O) te beperken d.m.v. metingen in een bestaande proef met mengsels van smalle weegbree en een nog op te zetten proef met toepassing van zeoliet (vanuit de doelstelling klimaatmitigatie)
  • Onderzoek naar gras-klaver, nl de persistentie van klaver en het slagingssucces van klaver (vanuit de doelstellingen zorg voor de bodem, sluiten kringlopen, klimaat en biodiversiteit en agro-ecologie)
  • Onderzoek aan soorten- en kruidenrijk grasland (vanuit de doelstellingen van biodiversiteit en agro-ecologie, zorg voor de bodem en sluiten van kringlopen)