Project

Echte en eerlijke prijs voor duurzame producten

CO2, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit, fair pricing, dierenwelzijn, gezondheid, er zijn veel maatschappelijke thema’s die om aandacht vragen in de voedingsketen. Het onderzoeksproject Echte en eerlijke prijs gaat boeren en voedingsbedrijven helpen om te bepalen wat de echte en eerlijke prijs van duurzame producten is.

Wat is een echte en eerlijke prijs?

True pricing, of het bepalen van de echte prijs geeft een integraal beeld van de economische - en duurzaamheidskosten van productie en consumptie van voedselproducten. Een echte prijs helpt:

  • producenten om zo duurzaam mogelijk te produceren
  • bewuste consumenten om het juiste product te kiezen
  • overheden om op de juiste manier de economie en de duurzaamheidstransitie te stimuleren

De overgang naar meer duurzame productie is niet gratis. Vaak moeten er extra kosten gemaakt worden en staan er risico’s tegenover. Aan de andere kant zijn er duurzaamheidsbaten, bijvoorbeeld als de consument bereid is extra te betalen. De kosten, baten en risico’s moeten dan over de keten verdeeld worden. Nog te vaak trekken de primaire producenten hierbij aan het kortste eind. Bij een eerlijke prijs is deze verdeling eerlijk verdeeld.

Tot een breed gedragen methodiek komen

De concepten echte prijs en eerlijke prijs zijn de afgelopen zes jaar ontwikkeld. Maar er is nog geen duidelijke, breed gedragen methodiek die omarmd is door alle partijen in de sector, en die ook publiek beschikbaar is voor iedereen.

Ook over de reactie van consumenten is nog te weinig bekend. Helpt kennis van de echte en eerlijke prijs consumenten een betere keuze te maken aan het schap? En zo ja, welke informatie is daarbij het meest efficiënt?

In deze publiek-private samenwerking (PPS) vertalen wij opgedane inzichten, samen met de sector en consument, naar één breed gedragen methodiek, die publiekelijk beschikbaar is. Zo maken wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten direct toepasbaar.

Wat levert het op?

  • partners krijgen direct ondersteuning om producten meer duurzaam te maken;
  • kennis over echte en eerlijke prijs, zowel uit theorie, als praktijkcasussen. Verwerkt in een praktische methodiek om verduurzaming te versnellen;
  • voorbeelden van toepassing van de echte en de eerlijke prijs van producten, met communicatiestrategieën voor zowel ketenpartijen als het brede publiek.

Publicaties & presentaties

Publicaties

Presentaties

Verslagen bijeenkomsten

Nieuwsbrief

Onze partners

Deze publiek-private samenwerking is van groot van belang omdat er een nieuw, eerlijk level playing field nodig is om de transitie van landbouw en voeding versneld vorm te geven. [...] Eerlijke prijzen in de keten zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van, want zonder een eerlijke prijs vindt afbraak van kwaliteit plaats.
Bavo van den Idsert, directeur Bionext
Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector Agri & Food werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties voor veilig en gezond voedsel voor 9 miljard mensen in een veerkrachtige wereld. Binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.