Effectieve Europese samenwerking genetische bronnen bomen

Project

Europese samenwerking bomen (EUFORGEN)

CGN levert namens Nederland een bijdrage aan de implementatie van een Resolutie van de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe  MCPFE/ “Forest Europe” betreffende een effectieve conservering en duurzaam gebruik van genenbronnen van bomen in Europese bossendoor deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in Nederland die worden vastgelegd in de EUFGIS database (www.eufgis.org).

Het European Forest Genetic Resources programma (EUFORGEN) is opgericht om de mede door NL ondertekende Resolutie 2 van de in Straatsburg gehouden Ministersconferentie betreffende de bescherming van bossen in Europa te implementeren.

In het kader hiervan levert CGN namens Nederland een bijdrage door deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in NL voor opname in de EUFGIS database.

Er wordt schriftelijk aan de bosbouwpraktijk gerapporteerd in een artikel in het Vakblad NBL op basis van een EUFORGEN rapport en er wordt gepubliceerd in een Internationaal Vaktijdschrift.

Gerealiseerde producten 2018

  • Deelname aan de Steering Committee meeting in Bonn (juni 2018). Tijdens de meeting is feedback gegeven op de rapporten van de werkgroepen en zijn relevante initiatieven en projecten besproken. Daarnaast is een theory of change voor EUFORGEN (het Europese netwerk van National Coordinators) ontwikkeld en een plan van aanpak voor de periode 2019-2024.
  • Actieve bijdrage aan de werkgroep ‘Decision support tool for gene conservation units’.
  • Meerdere veldbezoeken in zaadopstanden van diverse soorten, om te beoordelen of ze kunnen voldoen aan de minimum criteria die worden gesteld aan een gene conservation unit. Op basis van deze gegevens zijn van Tilia cordata (winterlinde), Tilia platyphyllos (zomerlinde) en Ilex aquilfolium (hulst) populaties geselecteerd. In totaal zijn vier nieuwe gene conservation units voor deze soorten aan de EUFGIS database toegevoegd.
  • Publicatie over genenbehoud van Populus alba (witte abeel).
  • Jaarlijkse financiële contributie vanuit Nederland voor het EUFORGEN netwerk.

Publicaties