Project

Financiele duurzaamheid

Financiële veerkracht en toegang tot financiering zijn belangrijke randvoorwaarden voor agrarische ondernemers om te kunnen (blijven) investeren in en verdienen aan duurzame landbouw. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de aanpak duurzame agrofinanciering (mijlpaal oogstlijst minister / H1 Versterken van het verdienvermogen) en vormen daarmee een aanvulling op de studie Financiering transitie naar duurzame landbouw, waarin het huidige agro-financiële in kaart is gebracht.

De financierbaarheid van de land- en tuinbouwsector staat onder druk. Aan de ene kant hebben boeren en tuinders toegang tot financiering nodig om te kunnen blijven investeren in (innovatie voor) de verdere verduurzaming van de sector. Tegelijkertijd zijn er serieuze signalen dat de toegang tot externe financiering in de toekomst alleen maar moeilijker zal worden. Het financiële systeem is aan het vergroenen. Aan de ene kant zien we zowel op EU-niveau als daarbuiten de ontwikkeling van een taxonomie voor de financiering van duurzame groei.

Het welslagen van de transitie naar meer duurzame landbouw- en voedselsystemen is naast  het vermogen van een ondernemer om met duurzame productie voldoende inkomen te genereren, mede afhankelijk van de veerkracht van agrarische ondernemers om risicos het hoofd te bieden. Integraal risicomanagement is wezenlijk onderdeel van duurzaam ondernemerschap en van de brede ondernemerschapsagenda van LNV. Veerkracht, weerbaarheid en risicobeheer zijn ook in de voorstellen voor het nieuwe GLB belangrijke begrippen. Dit onderzoek levert twee (of meerdere) rapporten op met beleidsadviezen over:

a) welke kansen/bedreigingen er zijn voor de verduurzaming van de agrarische sector t.g.v. de ontwikkelingen in de vergroening van het financiële systeem bieden (ook hier uitmondend in aanbevelingen over eventuele concrete acties voor LNV om dit te extra te bewerkstelligen).

b) hoe integraal risicobeheer de financiële veerkracht van de agrarische sector kan vergroten; (inclusief aanbevelingen voor LNV over concrete acties en handelingsperspectieven).

Publicaties