Lerende Evaluatie - Managment (incl nazorg)

Project

Lerende Evaluatie - Managment (incl nazorg)

In de periode 2010-2013 is een belangrijk deel van het natuurbeleid gedecentraliseerd naar de provincies. Provincies en Rijk hebben de belangrijkste afspraken vastgelegd in het Natuurpact (2013). Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren, dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de WUR. De volgende rapportage is voorzien in juni 2020.

In 2017 (PBL & WUR, 2017) is de eerste evaluatie verschenen. In deze evaluatie lag de nadruk op een ex-ante evaluatie en dus de vraag in hoeverre de doelstellingen in 2027 haalbaar zijn. In deze tweede evaluatie ligt de nadruk op een ex-post evaluatie en dus terugkijken op de resultaten van het natuurbeleid in de periode 2010-2019 op 2 van de hoofdambities van het Natuurpact zijnde het beschermen van biodiversiteit door het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.

Daarbij wordt de evaluatie opnieuw vormgegeven als een lerende evaluatie en dus een combinatie van beoordelen en participatie van betrokken beleidsmakers en andere stakeholders, zodat ze ook zelf direct de uitkomsten van het onderzoek kunnen benutten voor beleidsuitvoering en verbetering. Deze lerende aanpak vergt veel afstemming tussen de deelprojecten onderling (Kernteam overleg) als ook met beleidsbetrokkenen op een aantal cruciale momenten in het onderzoek. De tijd benodigd voor dit het overleg valt onder dit deelproject, alsmede de tijd benodigd voor de bijdrage van de WUR aan de hoofdrapportage van de lerende evaluatie.

Publicaties