Project

Data Op Orde in de Open Teelten (DOOPT)

Het doel van dit ‘Data Op Orde in de Open Teelten’ (DOOPT) project is het verbeteren van de datapositie van boeren. Het project bouwt een fundament voor een betrouwbare manier waarop boeren de data van het eigen bedrijf kunnen opslaan en beheren, ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, onderzoek en het gecontroleerd delen met anderen, waaronder delen met overheid m.b.t. milieuprestaties (verplichting vanuit EU Farm to Fork).

Het project volgt uit de nieuwe inzichten vanuit met name het consortium onder PPS PL4.0 dat hier nog onvoldoende aandacht voor is, en cruciaal is om te komen tot data-delen. Deze nieuwe inzichten maken dat er aanvullend op het PL4.0 onderzoek extra middelen gevraagd worden. De middelen worden ingezet om een organisatorisch en technisch fundament te leggen onder de dataruimte van de boer en het datakluis concept daarbinnen.

Activiteiten in DOOPT richten zich op updaten en uitrol van de Gedragscode Datagebruik in de landbouw, het ondersteunen van de ontwikkeling van het data-governance model (meeste stakeholders zitten reeds in PL4.0) en de ontwikkeling van een accreditatiesysteem voor data-opslag systemen. DOOPT verbindt en stemt af met andere nationale en internationale initiatieven. Een belangrijke driver voor dit project is de ontwikkeling van KPI’s voor kringlooplandbouw, waarvoor bijzondere afstemming nodig is van bedrijfsgegevens tussen sector en overheid.

De projectpartners zorgen ervoor dat boerendata voortaan op orde is, op het bedrijf en bij anderen die data verwerken voor de boer of voor eigen doeleinden (zoals bijv. RVO). Ook wordt een voorstel voor een Agrarische Data Autoriteit gedaan die controleert op naleving regelgeving, gedragscode en data-kwaliteit. Het project DOOPT wordt gefaciliteerd door onderzoekers van WUR en waar gewenst andere instellingen, die vanuit verschillende invalshoeken aan data vraagstukken werken. DOOPT zal hierbij aangestuurd worden door de doelgroep zelf: boeren in de open teelten, in afstemming met relevante partijen voor de realisatie van zo’n dataruimte.

Het op orde brengen van data in de open teelten is van groot belang voor alle partijen/stakeholders in het agrifood domein. Met dit project wordt relevant en recent werk in onderzoek, de sector en bij de overheid, zowel in Nederland en Europa, vertaald in een verbeterd handelingsperspectief en een aanpak om de digitalisering van de landbouw te verbeteren.

Publicaties