Project

Herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen binnen NNN en N2000

De Rijksoverheid heeft de wettelijke taak om in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn een gunstige staat van instandhouding van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden te bewerkstelligen. Mede als gevolg van de grote hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland over de afgelopen decennia is de staat van instandhouding van veel habitats en soorten ongunstig. Het is dus de taak voor Rijksoverheid en provincies om de instandhoudingsdoelen te realiseren. Om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren zijn herstelmaatregelen noodzakelijk, waarvan de herhaalbaarheid en effectiviteit duidelijk in beeld moeten zijn.

Het project zal informatie opleveren over de herhaalbaarheid en effectiviteit van herstelmaatregelen om de effecten van een overmaat aan stikstof tegen te gaan. Concreet zal antwoord worden gegeven op de vraag bij welke habitattypen en leefgebieden en onder welke condities herstelmaatregelen nog jarenlang kunnen worden volgehouden zonder schade te veroorzaken aan natuurwaarden en op de vraag of dit ook concreet uitvoerbaar is in de gebieden binnen het Natura 2000 en NNN netwerk. Per herstelmaatregel-gebiedscombinatie zal een uitspraak worden gedaan of, en zo ja hoe vaak, een maatregel kan worden herhaald en onder welke voorwaarden. Dit project voorziet daarmee in een kennisbehoefte vanuit het Programma Natuur dat in 2021 is gestart. Ook wordt nauw aangesloten bij de taken die het Kennisnetwerk OBN zal oppakken voor het Programma Natuur.

Publicaties