Rekentool co-materialen mestvergisting

Rekentool co-materialen mestvergisting

De meststoffenwet stelt eisen aan materialen die als co-materialen bijgemengd worden in een vergister. Mits aan voorwaarden voldaan wordt mag het resulterende digestaat als meststof aangewend worden. Deze rekentool is bedoeld om op basis van beschikbare analyseresultaten na te gaan of de betreffende partij voldoet aan de gestelde eisen.

Algemene werking van de rekentool

Uitgangspunt bij de beoordeling is of de betreffende stof, na co-vergisting met dierlijke mest, als meststof aangemerkt mag worden. Dat hangt af van het nutriëntengehalte en de daaraan gekoppelde normen voor de verontreinigingen. Aan de hand van de door de gebruiker ingevulde analysecijfers wordt aangegeven welke component als waardegevend bestanddeel gezien moet worden. Overschrijdingen van de toegestane gehalten verontreinigingen lichten rood op in de kolom eronder. De weergegeven getalswaarde geeft de mate van overschrijding aan (1 = gelijk aan de norm, > 1 = overschrijding).

Invoergegevens

De gebruiker van de rekentool wordt gevraagd gegevens in de gele vlakken in te vullen. Het betreft analyseresultaten met betrekking tot de samenstelling. De gebruiker kan kiezen of hij/zij de resultaten op (vers) productbasis invult of op droge stof basis. Ook wordt gevraagd analyseresultaten die betrekking hebben op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in te vullen.
Bij voorkeur worden deze getallen via ‘knippen en plakken’ overgenomen uit digitale bestanden, zodat de kans op foutief overnemen zo klein mogelijk is.

Eenheden van analyseresultaten en omrekeningen

In de rekentool staat aangegeven in welke eenheden de analyseresultaten in de rekentool ingevoerd dienen te worden, om tot een foutloze toetsing te komen.
Als hulp bij het omrekenen is er een apart tabblad in de rekentool toegevoegd, genoemd: ‘omrekenen’. Daarop kan de gebruiker de getalwaarde invullen op de regel met de eenheid van zijn resultaat. In de kolommen erachter verschijnen de omgerekende waarden in de eenheden zoals de rekentool die vraagt. Het gewenste resultaat kan met kopiëren/plakken speciaal – waarde naar de rekentool overgezet worden.

Gebruik van de rekentool

a) Open de spreadsheet. In de gele vlakken moeten de analyseresultaten ingevuld worden.
b) Verzamel de gevraagde analyseresultaten in de aangegeven eenheden, zo nodig gehaltes omrekenen.
c) Voer de analyseresultaten in. Let er daarbij op dat bij analyseresultaten voor verontreinigingen kleiner dan de rapportage limiet ook het ‘<’ teken overgenomen wordt in de kolom ervoor.
d) Ter controle kan ook de eenheid van het analyseresultaat ingevoerd worden. Als die eenheid (tekstueel) afwijkt van de eenheid waarmee de rekentool werkt, zal de cel rood oplichten. Verificatie van de juistheid is dan gewenst.
e) Het waardegevende bestanddeel licht groen op.
f) In de kolom eronder staan de overschrijdingsfactoren uitgerekend. Als de factor groter dan 1 is licht het getal rood op en is er sprake van overschrijding op de betreffende component. De mate van overschrijding kan in die cel afgelezen worden.

Hulpregels bij de interpretatie van de overschrijdingsfactoren

Bij de interpretatie van de overschrijdingsfactoren moet rekening gehouden worden met eventuele overschrijdingen die veroorzaakt worden door de rapportagelimiet, zoals het betreffende laboratorium die opgeeft. Het ‘<’ teken in de kolom ervoor verwijst daarnaar. Als van een groep verontreinigingen geen enkele component boven de rapportagelimiet aangetroffen is, dient een overschrijding van de totale som van die groep niet gezien te worden als een overschrijding.
Naast de toetsing op specifieke verontreinigingen, zoals genoemd in de meststoffenwet en de hier bedoelde rekentool dient de aanbieder zich ervan bewust te zijn dat het door hem aangeboden product nimmer een gevaar mag opleveren voor mens, dier en/of omgeving.

Disclaimer

Wageningen Food Safety Research heeft naar beste kunnen deze spreadsheet en de daarbij behorende toelichting opgesteld en getoetst met betrokken partijen. Desalniettemin blijft het gebruik ervan voor eigen risico en Wageningen Food Safety Research aanvaart op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor kosten of schade die voortvloeien uit het gebruik hiervan.