NRLs in Europa

Nationaal Referentie Laboratorium

Wageningen Food Safety Research (WFSR) is als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van officiële laboratoria en autoriteiten en kwaliteitsborging. WFSR is door LNV en VWS/MZ aangewezen als NRL in het kader van Verordening (EU) 2017/625 voor:

 1. Melk en melkproducten
 2. Mariene biotoxines
 3. Dierlijke eiwitten in diervoeders
 4. Residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (voor alle stofgroepen vermeld in bijlage I van Richtlijn 96/23/EG)
 5. Toevoegingsmiddelen gebruikt in diervoeding
 6. Genetisch gemodificeerde organismen
 7. Residuen van bestrijdingsmiddelen (voor alle matrices en methoden)
 8. Metalen en stikstofverbindingen in diervoeders en levensmiddelen
 9. Mycotoxinen en plantentoxinen in diervoeders en levensmiddelen
 10. Procescontaminanten
 11. Gehalogeneerde persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) in diervoeders en levensmiddelen
 12. Virussen die door levensmiddelen worden overgedragen

De taken van NRL’s zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2017/625, deze taken zijn:

1)    Zij werken samen met de referentielaboratoria van de Europese Unie en nemen deel aan door die laboratoria georganiseerde cursussen en vergelijkend interlaboratoriumonderzoek;

2)    Zij coördineren de activiteiten van de overeenkomstig artikel 37, lid 1, aangewezen officiële laboratoria met het oog op harmonisatie en verbetering van de methoden voor laboratoriumanalyses, -tests en - diagnoses en de toepassing ervan;

3)    Zij organiseren, indien nodig, vergelijkend interlaboratoriumonderzoek of ringonderzoek tussen officiële laboratoria, zorgen ervoor dat aan dat onderzoek een passend vervolg wordt gegeven en informeren de bevoegde autoriteiten over de resultaten van dat onderzoek en die tests en de opvolging ervan;

4)    Zij geven de door het referentielaboratorium van de Europese Unie verstrekte informatie door aan de bevoegde autoriteit en de officiële laboratoria;

5)    Zij verlenen op hun werkterrein wetenschappelijke en technische steun aan de bevoegde autoriteiten met het oog op de uitvoering van de in artikel 109 bedoelde meerjarige nationale controleplannen (MNCP's) en de overeenkomstig artikel 112 vastgestelde gecoördineerde controleprogramma's;

6)    Zij valideren, waar nodig, de reagentia en partijen reagentia, stellen lijsten van de beschikbare referentiestoffen en -reagentia, alsook van de fabrikanten en leveranciers van die stoffen en reagentia op en zorgen ervoor dat die lijsten voortdurend zijn bijgewerkt;

7)    Zij organiseren, indien nodig, opleidingen voor het personeel van de overeenkomstig artikel 37, lid 1, aangewezen officiële laboratoria.

Verder is WFSR aangewezen als NRL voor het watergehalte in vlees van pluimvee in het kader van Verordening (EG) nr. 543/2008.