Project

Relatieve geschiktheid windparklocaties voor platte oesters

Het kabinet heeft gebieden aangewezen waar de komende jaren windparken op zee kunnen worden ontwikkeld. In de Noordzee Gebiedsagenda 2050 spreken de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de ambitie uit te komen tot gecombineerd gebruik van ruimte op zee. Bij het ministerie van LNV leeft de specifieke vraag of er binnen de recentelijk aangewezen offshorewindparken mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van platte-oesterbanken.

Het ministerie van LNV heeft gevraagd naar een studie om de habitatkarakteristieken en de larvenretentie te analyseren in 5 nieuw aangewezen zoekgebieden voor windparken en in andere delen van de Nederlandse Noordzee, om hiermee ook voor toekomstige zoekgebieden een beeld te krijgen van de geschiktheid van deze gebieden voor herstel van de platte oester (Ostrea edulis). De aanpak die voor dit project gevolgd wordt is volledig gebaseerd op eerdere studies, waaronder de studie Platte oesters in Offshore Windparken (Smaal et al., 2017) and levert gegevens over fysische habitat karakteristieken en larven verspreiding, en de interpretatie van de fysische karakteristieken en larven retentie voor bepaling van de geschiktheid van windparken en de te gebruiken restoratietechnieken.

Publicaties

Kamermans P, Van Duren L, Kleissen F (2018) European flat oysters on offshore wind farms: additional locations : opportunities for the development of European flat oyster (Ostrea edulis) populations on planned wind farms and additional locations in the Dutch section of the North Sea (http://dx.doi.org/10.18174/456358). Wageningen Marine Research / Deltares. Report C053/18