Project

Vissen met de wind

De focus van het project ligt op het samenbrengen van de twee werelden; visserij en de windparkexploitanten. Binnen het project is er ruimte om gezamenlijk het proces te doorlopen van inventarisatie van risico’s, bespreken van mitigaties en opstellen van operationele plannen voor bepaalde visserijtechnieken. De beleidsdirectie wordt daar waar van toepassing betrokken en er is een actieve rol voor de Community of Practice Noordzee voorzien in een brede uitwisseling en kennisdeling met alle relevante stakeholders. Resultaat: risicoprofielen van minimaal 2 visserijen en operationele plannen. Daarnaast een visie voor de toekomst t.a.v. medegebruiksmogelijkheden van visserij, aanpassingsmogelijkheden van windparken, visserij technieken en schepen voor een optimaal medegebruik en een kosten/baten analyse.

Vernieuwingen visserij Noordzee

De komende jaren zal het aantal windparken op de Noordzee sterk toenemen, waardoor er minder ruimte overblijft voor de Nederlandse visserij. In het Noordzeeakkoord is afgesproken dat wordt gezocht naar mogelijkheden voor medegebruik van deze windparken met visserij. Bij de nieuw te bouwen windparken zal medegebruik worden opgenomen als voorwaarde. De voor Nederlandse visserij belangrijke sleepnetvisserij is momenteel niet toegestaan in de windparken. De vele (geplande) windparken op de Noordzee vormen dan ook
een aanleiding om te kijken naar alternatieve vormen van visserij. Het bestaande Win-Wind project heeft de eerste stappen gezet om (a) inzicht te krijgen in de risicos en mitigerende maatregelen om deze risicos te verminderen gericht op krabben- en kreeftenvisserij met korven, (b) om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van krabben en kreeften in het windpark Amalia.

Dit is een eerste stap op weg naar een commerciële visserij in windparken. Binnen dit voorliggende project willen we de mogelijkheden voor krabben- en kreeftenvisserij in windparken verder ontwikkelen, een verkenning uitvoeren naar andere vormen van visserij in windparken en de economische haalbaarheid inschatten. De lessen die zijn geleerd uit Win-Wind zullen uitdrukkelijk worden
meegenomen. Belangrijk is onder welke voorwaarden visserij in windparken mogelijk is, welke visserijtechnieken mogelijk zijn, welke aanpassingen voor windparken en visserij dan noodzakelijk zijn, en of er voldoende vis aanwezig is om uiteindelijk tot een duurzame en rendabele visserij te komen.

Publicaties