Onbereden teeltbedden

In een systeem met vaste rijpaden, waartussen onbereden teeltbedden liggen, (Controlled Traffic Farming) wordt een uitstekende bodemstructuur, een goede benutting van nutriënten, minder broeikasgasemissie, een vitaal gewas, een hoge gewasopbrengst en een goede productkwaliteit bereikt.

Daarnaast zijn er meer werkbare dagen en hoge machinecapaciteiten haalbaar. Door het gebruik van RTK-GPS kunnen de rijpaden gedurende het teeltjaar, maar ook over de jaren, nauwkeurig gevolgd worden. Voor de oogst van gewassen met hoge volumes zijn technieken beschikbaar voor de afvoer van het geoogste product. De oogst van gewassen met hoge volumes én hoge tonnages (zoals rooivruchten), waarbij alleen vanaf de vaste rijpaden gewerkt wordt, is nog onvoldoende gerealiseerd.

Meer informatie