Project

Monitoring Voortgang Voedselverspilling

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting twee miljoen ton voedsel verspild. Dat gebeurt op tal van plekken in de voedselketen, van het boerenerf tot de supermarkt en alle schakels (transport, veiling, levensmiddelenindustrie) die daartussen zitten. Consumenten gooien bovendien op jaarbasis gemiddeld zon 41 kilo voedsel per persoon weg.

Klimaatdoelen en voedselvoorziening

De impact op klimaatverandering in Nederland bedraagt ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Minder voedsel verspillen levert een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en draagt bij aan voldoende goed voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

Taskforce Circular Economy in Food

De Taskforce Circular Economy in Food is gelanceerd op 26 januari 2017 tijdens de Nationale Voedseltop. De kerngroep bestaat uit high-level vertegenwoordigers van bedrijven vanuit de gehele voedselketen en toeleverende industrie, opererend vanuit hun vestiging in Nederland. Aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Aanvullend zullen individuele bedrijven aansluiten bij de Taskforce op vrijwillige basis, als Signatory of als Supporter. Signatories ondersteunen de ambities van de Taskforce, rapporteren transparant over hun voortgang en acties op het gebied van verminderen van hun voedselverspilling en zijn ambassadeur binnen hun sector en de maatschappij. Supporters worden desgewenst ondersteund om zich te ontwikkelen richting koploper op het gebied van de Circular Economy in Food. Alle partners in de Taskforce leveren een zichtbare bijdrage aan de realisatie van SDG12.3: een halvering van voedselverspilling per capita ten opzichte van 2015.

Agenda

Op 20 maart 2018 heeft de Taskforce haar gezamenlijke agenda gelanceerd, genaamd "Samen tegen voedselverspilling". Het ministerie van LNV is lid van de Taskforce en in die zin is deze agenda dus ook haar agenda. Vanuit haar betrokkenheid bij de Taskforce heeft het ministerie van LNV vanuit de bestaande Kennisimpuls Voedselagenda binnen het cluster Voedselverspilling middelen gealloceerd om invulling te geven aan de agenda.

Vanuit de huidige Nederlandse kaders voor reststromen (o.a. de Monitor Voedselverspilling en de driejaarlijkse meting van verspilling bij consumenten) en internationale standaarden (Global Food Loss & Waste Protocol en Food Waste Index) wordt een raamwerk voor monitoring opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar zowel bedrijfsniveau als aggregatie tot Nederlands niveau. Hiermee worden alle activiteiten voor de Taskforce gekoppeld aan activiteiten aangaande (zelf-) monitoring van voedselverspilling voor Nederland en de doorontwikkeling van de bestaande Nederlandse monitor welke data oplevert die geschikt is voor de Europese monitoring.

Jaarlijkse rapportage

Jaarlijks zal de data van deelnemende bedrijven en ketenschakels verzameld worden en in een geaggregeerde rapportage naar buiten worden gebracht. In deze rapportages zal zowel de werkwijze als het resultaat gepresenteerd worden. De resultaten worden eveneens samengevat in een visuele presentatie (bijvoorbeeld een factsheet, een infographic etc.).

Publicaties