Project

Add Q1 Green Resilient

GREENRESILIENT: ontwerp en demonstratie van weerbare biologische teeltsystemen voor kassen. Het CORE Organic Cofund transnational project GREENRESILIENT heeft als doel om weerbare biologische teeltsystemen voor kassen te ontwerpen en demonstreren. Het project bestaat uit 12 partners uit 8 Europese landen en loopt van 2018 tot 2021.

Noodzaak nieuwe teeltsystemen

Dit project is gestart vanuit de sterke noodzaak om agronomische en ecologische concepten te integreren in nieuwe teeltsystemen die leiden tot verhoogde weerbaarheid. Daarbij kan gedacht worden aan de integratie van mengteelten, gewasrotaties, groenbemesters, compost, biologische meststoffen, gereduceerde grondbewerking en bloemranden. Veel van deze technieken zijn sterk ontwikkeld in buitenteelten, maar worden nog maar beperkt toegepast in biologische kasteelten.

In dit project worden op 5 locaties (3 in het Mediterrane gebied en 2 in Noord-Europa) nieuwe innovatieve teeltsystemen vergeleken met standaard teeltsystemen. Onderzoek in deze teeltsystemen richt zich op oogstopbrengsten, beschikbaarheid van nutriënten, bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, en functionele biodiversiteit.

Doel van het onderzoek

De Universiteit van Amsterdam is samen met Wageningen University & Research in het project verantwoordelijk voor het onderzoek naar effecten van teeltsystemen op plaagbestrijding. Daarbij zal onder andere bestudeerd worden hoe de microbiële diversiteit in de bodem via de plant effect kan hebben op bovengrondse plagen. Tegelijkertijd zullen Zweedse onderzoekers microbiële gemeenschappen in de bodem koppelen aan ziektewerendheid in de bodem.

Het doel is om uiteindelijk nieuwe teeltconcepten te kunnen ontwikkelen die de weerbaarheid tegen ziekten en plagen in de biologische glastuinbouw verhogen. WUR zal bodemmonsters verzamelen van de 5 testlocaties om entomopathogene schimmels te isoleren. Deze worden vervolgens getest op hun potentie om als endofyt in tomaat de plagen wittevlieg en Tuta absoluta te onderdrukken. Daarnaast zullen met vallen bodempredatoren worden gemonitord. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de rol van deze predatoren en schimmels bij plaagweerbaarheid.

Publicaties