Project

Biologisch ecosysteem in de circulaire kas

De Nederlandse Glastuinbouw heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan een schone duurzame teelt, kwaliteit en oogstzekerheid. Hiervoor zijn gezonde en weerbare planten en teeltsystemen cruciaal. De Glastuinbouw heeft flinke stappen gezet in het implementeren van IPM (Integrated Pest Management). Om de ambitie van nagenoeg residu- en emissievrij telen, zoals verwoord in de Visie van het ministerie van LNV te realiseren is een volgende stap noodzakelijk.

Glastuinbouw Nederland richt zich met andere partijen op ontwikkeling van planten en teeltsystemen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen, high tech detectie en verdere vergroening van het middelen en maatregelen pakket.

In deze PPS wil Glastuinbouw Nederland samen met andere partijen de volgende stappen zetten richting 2030 om in een biologisch ecosysteem, nagenoeg zonder residu en emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu, gezonde groenten, bloemen en planten te telen: Biologische Ecosysteem in de circulaire kas ofwel de Kas als Ecosysteem (KaEco).

Onderzoeken hoe de toekomstige glastuinbouwbedrijven zich verder moeten ontwikkelen om te komen tot een duidelijk ontwerp en ontwikkelplan voor een Biologische Ecosysteem in de circulaire kas. Er zijn reeds vier pijlers benoemd: gezond gewas, weerbaar teeltsysteem, High tech en effectief, duurzaam middelen- en maatregelenpakket. Ontwikkelingen op de diverse onderdelen moeten geïntegreerd opgepakt worden en waar nodig versterkt. Daarnaast moet het passend zijn en afgestemd met andere duurzaamheidstrajecten in de glastuinbouw zoals Kas als Energiebron (KaE), Glastuinbouw Water Proof en passend binnen de maatschappelijke ontwikkelingen.                          

Ontwerpen en integratie van diverse ontwikkelingstrajecten in de glastuinbouw tot een totaal plan voor ondergrondse en bovengrondse ecosystemen in (en om) circulaire kassen resulterend in een nagenoeg residu- en emissieloze teelt.

Impact

Levert het project nieuwe denkrichtingen op om ziekten en plagen te voorkomen danwel te beheersen met nagenoeg geen residu en emissie? De Nederlandse glastuinbouw kan haar vooruitstrevende positie vasthouden en wereldwijd uitrollen.

Betekent dit project dat er kennis opgebouwd wordt over (integratie van) ondergrondse en bovengrondse ecosystemen in een multidisciplinaire aanpak ten behoeve van de ontwikkeling van circulaire kassen?

Is het produceren van duurzame gezonde groenten, bloemen en planten met minder milieu-impact van belang? De ontwikkeling van de Kas als Ecosysteem heeft een positieve invloed op de woon- en werkomgeving.

Publicaties