Project

Communicatie-aanpak methaan stallen en mestopslagen

De aanpak van emissies uit stal en opslag, heeft als doel om innovatieve technieken en maatregelen in stal, mest en verwerking voor emissiereductie te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren, zodat de reductieopgaven in 2030 zijn gehaald. Het LNV onderzoeksprogramma Stal en Opslag bestaat uit Meten en monitoring (E) onderzoek (F), pilots en demos (G) en communicatie (H). Uit onderzoek moet blijken welke reductietechnieken werken en hoeveel emissiereductie dit oplevert. Naast onderzoek gericht op nieuwe stallen wordt ook gekeken naar kosteneffectieve aanpassingen aan bestaande stallen. De effecten van de reductieopties zullen in de praktijk worden getoetst en gedemonstreerd op pilotbedrijven en demobedrijven. Om te komen tot implementatie van reductiemaatregelen wordt kennis over nieuwe en bestaande maatregelen verspreid onder de doelgroep van veehouders en erfbetreders. De aanpak levert handelingsperspectief voor veehouders om emissies te reduceren en zetten aan tot toepassing.

In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de temperatuur wereldwijd maximaal 2 °C mag stijgen, maar dat wordt ingezet op een maximale temperatuurstijging van 1,5 °C. Om dit te bereiken heeft de Europese Unie een klimaatdoelstelling van 40% emissiereductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 vastgelegd. In het regeerakkoord van 2017 is vervolgens de klimaatwet van 2018 aangekondigd; hierin wordt het nationaal klimaat- en energieakkoord verankerd. Doelstelling is een emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Voor 2050 moet, conform de klimaatwet, een emissiereductie van 95% ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden.

Alle sectoren in Nederland moeten hun steentje bijdragen om deze emissiereductie te realiseren, ook de veehouderij. Om uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij (primair bedrijf, toeleveranciers en verwerkende schakels) te beperken, wordt door de rijksoverheid en de veehouderijsectoren ingezet op de reductie van methaan. Per 2030 dient de uitstoot van methaan tenminste met 1,0 Mton CO2-eq. te worden verlaagd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Door dit project (H) komt de kennis van bovengenoemde projecten efficiënter bij de veehouders en andere stakeholders.

Publicaties