Project

Communicatie & Afstemming Integrale Aanpak Dier & Voer in de melkveehouderij

De integrale aanpak van methaan en ammoniak is gericht op het vinden van integrale oplossingen voor de praktijk. Het doel is om te komen tot inzichten en werkbare maatregelen waar melkveehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen en hun bedrijf rendabel toekomstgericht aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof. Het is nodig dat de sector en vooral de melkveehouders met de integrale oplossingen aan de slag gaan, kennis en ervaringen delen en dat melkveehouders oplossingen van elkaar overnemen.   Dit voorstel op het gebied van communicatie is onderdeel van de programmatische aanpak en gericht op het betrekken van de gehele melkveehouderijsector, melkveehouders, erfbetreders, voerproducenten, ketenpartijen, toeleverende- en dienstverlenende bedrijven bij de onderzoeken en de integrale oplossingen om te komen tot minder stikstof/methaan. Ook in de geiten, kalver- en varkenshouderij zijn er kansen voor dier/voer maatregelen. Deze sectoren nemen we, waar relevant, dan ook mee in de uitvoering van de communicatie. Focus ligt wel op de melkveehouderij.   Integraliteit staat centraal en de genoemde doelgroepen worden geïnformeerd over de uitdagingen, het lopende onderzoek, de maatregelen en de implicaties voor de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Het gaat daarbij zeker niet om alleen informeren, de dialoog staat voorop.   Er is ook een aanpalend onderzoeksprogramma rond stal/mestoplossingen. Communicatie-activiteiten moeten hiermee nauw verweven zijn.  Zeker ook voor andere stakeholders ( o.a. provincies) is het belangrijk om de verbinding tussen de verschillende reductiesporen te zien.

De algemene doelstellingen van dit project zijn:

  • Het handelingsperspectief voor veehouders praktisch maken en scherp krijgen.
  • Het laagdrempelig en praktijkgericht aanbieden van informatie over en uit de onderzoeken van Wageningen Livestock Research (WLR); en de samenhang daarin en betekenis voor de veehouderij.
  • Organiseren van inbreng van veehouders en erfbetreders, zodat er bottum up beleid, onderzoek en uitvoering ontwikkeld kan worden, dat helpt bijsturen naar praktijkrijpe maatregelen.
  • Organiseren afstemming over een transitiepad samen met veehouders, overheid, sectorvertegenwoordigers en ketenpartijen.

De specifieke communicatiedoelstellingen van dit project zijn:

  • Agenderen van de stikstof- en klimaatproblematiek en kansen voor verduurzaming;
  • Vergroten van de kennis en bereidheid tot implementatie van maatregelen, voor de transitie naar veehouderijsystemen en voerproductie met lagere emissies van methaan en ammoniak conform de doelen van de integrale aanpak;
  • Positieve houding & gedrag van veehouders en omgeving ten opzichte van integrale oplossingen (bijdragen aan draagvlak voor maatregelen);
  • Organiseren dialoog tussen onderzoek, beleid en de boerenpraktijk over haalbare integrale oplossingen. Dit moeten leiden tot nieuwe gezamenlijke inzichten bij de betrokken stakeholders en samenwerking om te komen tot integrale oplossingen.

De focus van de communicatie-aanpak ligt op het organiseren van een dialoog op gelijkwaardig niveau en het betrekken van de doelgroepen melkveehouders, erfbetreders (voeradviseurs, loonwerkers, dierenartsen, adviesorganisaties), ketenpartijen, sectororganisaties (incl. regionale bestuurders), toeleverende, dienstverlenende partijen en in beperkte mate veehouders uit andere relevante sectoren (varkens, geiten, kalveren). Maar ook andere belangrijke stakeholders zoals Duurzame ZuivelKeten, RVO en relevante regionale/provinciale beleidsmakers en uitvoerders worden niet vergeten. Kortom, het gehele kennisnetwerk en de hele context rond het melkveebedrijf. Uitgangspunt daarbij is om samen te werken met bestaande organisaties, studieclubs, netwerken, etc. Bij het organiseren van bijeenkomsten met melkveehouders is het van belang dubbelingen met het netwerk van praktijkbedrijven te voorkomen. Daarom dient regelmatig afstemming plaats te vinden.

Publicaties