Project

Integrated Governance Approach

Vanuit het LIFE IP Deltanatuur wordt een geïntegreerde governance benadering bepleit voor het realiseren van natuuropgaven in Grote Wateren, zodat bijvoorbeeld de opgaven die benoemd worden binnen de programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) of het programma Integraal Rivier Management (IRM) dat loopt binnen het Deltaprogramma. Binnen de PAGW zijn naast de ministeries van IenW en LNV als opdrachtgevers drie Rijksuitvoeringsorganisaties betrokken: RWS, SBB en RVO als opdrachtnemers. Voor meer geïntegreerd beleid is een betere samenwerking en duidelijke rolverdeling gewenst en synergie tussen grote wateruitvoeringsprogrammas.

Het systeemdenken in LIFE IP Deltanatuur (en evengoed bij de PAGW) vraagt om samenwerking en integratie van beleidsvelden. Het meerjarig doel is om een werkwijze te ontwikkelen om tot een meer geïntegreerde governance benadering te komen, die zich in de loop van Life IP en PAGW moet bewijzen en daarmee ook hierna toegepast kan worden.

In 2020 is al gewerkt aan een IGA. De IGA wordt opgeschaald tot een instrument waarmee de verticale afstemming van bestuurslagen en de horizontale afstemming van beleidssectoren transparant wordt gemaakt.

Het project richt zich op verdere onderbouwingen aanleveren voor het opschalen en doorontwikkelen van IGA; het toepassen van IGA in casuïstiek en reflecteren op praktijkcasussen; het verbreden van IGA voor PGAW en het monitoren van beleid via IGA.

Publicaties