Project

Macro-Economische modellen voor integrale besluitvorming

In dit project richten we ons op het verbreden van de maatstaven voor economisch succes. Daarvoor is het nodig dat natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten, biodiversiteit en andere zachte waarden een plek krijgen in economische modellen, zoals ook menselijk kapitaal,  fysiek kapitaal, handelsstromen en CO2 emissies dat hebben.

Het integreren van biodiversiteit in andere maatschappelijke domeinen is een van de drie speerpunten in de MMIP Landnatuur. In dit project richten we ons  op het verbreden van de maatstaven voor economisch succes.  Daarvoor is het nodig dat natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten, biodiversiteit en andere zachte waarden een plek krijgen in economische modellen, zoals ook menselijk kapitaal,  fysiek kapitaal, handelsstromen en CO2 emissies  dat hebben. Daarnaast geeft het ook (weinig gebruikte) mogelijkheden om milieu\klimaateffecten en nutriënten gerelateerde effecten op volksgezondheid door te rekenen. Extra zal ingezet worden op biodiversiteit. Ook krijgt  volksgezondheid via fijn stof  extra aandacht.

Het project kent daarvoor de volgende doelen:  

  1. Natuur, natuurlijk kapitaal, milieu, klimaat en volksgezondheid (met name fijn stof)  in macro-economische beleidsmodellen integreren voor integrale beleidsvorming. De primaire focus is op uitbreiding van het economisch model (MAGNET) met natuur\biodiversiteit (inclusief data-issues) en daarnaast aandacht voor de andere aspecten;
  2. Case studies gericht op beleid(sadviezen). Gekozen wordt voor de bouwopgave en de landbouw\bosbouw opgave en de onderlinge verbanden zoals de levering van biotische bouwmaterialen;
  3. Een proof of principle ontwikkelen van natuur, natuurlijk kapitaal, milieu, klimaat en volksgezondheid (met name fijn stof) geïntegreerd in een macro-economisch  model (MAGNET);
  4. Interactie gedurende het hele project met OECD, Ministerie van Financiën en CPB over methodologische stappen en het integraler en dus beter maken van hun modellen.

Het resultaat van het project zijn betere in de zin van integralere macro-economische afwegingen op Europees, nationaal en regionaal niveau, inclusief afwentelingseffecten op andere regios in de wereld. Het model beoogt dus geen informatie op bedrijfs(tak)niveau te leveren.

Dit project draagt bij aan het blok Integreren biodiversiteit in andere maatschappelijke domeinen (zie Theory of Change (ToC) van de MMIP) doordat in (macro) economische beleidsmodellen (handel, bouw, land- en bosbouw, economische groei) aspecten van natuur en biodiversiteit worden geïntegreerd zodat beleidsbeslissingen natuurinclusief worden.

Publicaties