Project

Opschalen functioneel groen in sociale woningbouw

Er is vanuit gezondheid en welzijn, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering sterke behoefte aan meer kleinschalige groeninitiatieven in steden. Dit TKI-project richt zich het opschalen van kleinschalig groen in de sociale woningbouw: juist hier kan de grootste impact van het groen worden bereikt voor de meest kwetsbare groep stadsbewoners.

Het project bouwt voort op de inzichten uit eerdere TKI-projecten, met als belangrijke les dat voor het daadwerkelijk opschalen van groene initiatieven samenwerking nodig is tussen alle sleutelactoren in de sociale woningbouw: woningcorporaties, bouwsector (nieuwbouw/renovatie) en de groensector. Binnen dit voorstel werken vanuit genoemde actorgroepen 15 koplopers, grote spelers en landelijke koepel- en netwerkorganisaties (NEPROM, VHG, Groene Huisvesters, Stichting De Groene Stad) samen. Betrokken zijn ook lokale overheden, die een rol hebben bij de prestatieafspraken met corporaties over verduurzaming van de sociale woningbouw, en die verantwoordelijk zijn voor de ecologische groenstructuren in de stad. Als onderzoeksorganisaties zijn WUR
(stedelijke biodiversiteit, groen & gezondheid, klimaatadaptatie) en hogeschool VanHalLarenstein (management van de leefomgeving, tuin & landschapsarchitectuur) partner.

Samen met de sleutelactoren zijn kennisvragen m.b.t. opschalen en verbreden van groene initiatieven in de sociale woningbouw geformuleerd op 4 thema’s: Strategie, Maatregelen, Assortiment en Samenwerking. In de bijbehorende projectaanpak zal door de projectpartners intensief samengewerkt worden op living lab demonstratielocaties, bij workshops, veldbezoeken, surveys, presentaties, desk studies, en het schrijven van publicaties. Het project levert naast deze directe kennisoverdracht ook een breed palet op aan landelijk
beschikbare tools, richtlijnen, kansen & knelpunten overzichten, masterclasses en onderzoeksrapporten ten behoeve van brede bewustwording, inspiratie en inzicht in de meerwaarde van groen voor deze sector. Met de kennisproducten worden de belangrijkste actoren met gerichte argumenten kennis en kunde ondersteund om het vergroenen ook daadwerkelijk grootschalig te implementeren.

Publicaties