Project

Ruimtelijk economische kenmerken van de landbouw

De conclusie dat met alle afspraken in het Natuurpact tot 65% van de natuurdoelen gerealiseerd kan worden, roept de vraag op hoe het doelbereik verder vergroot kan worden. De landbouw is van groot belang hiervoor. Er bestaan ruimtelijk-economische verschillen in de Nederlandse landbouw die van invloed zijn op de mogelijkeden.

Zowel verbetering van de ruimtecondities, concreet verdere uitbreiding van het natuurnetwerk (NNN), als van de milieucondities zijn sporen om tot een groter doelbereik te komen. Bij beide sporen is de landbouw een belangrijke speler.

Onlangs presenteerde de Minister van LNV haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw, waarin ze onder andere aangeeft dat ze de negatieve impact van de landbouw op natuur wil verkleinen en zelfs wil ombuigen in een positieve bijdrage. Ze verwacht dat de landbouwsector zelf stappen in de gewenste richting zet. Het is de verwachting dat er belangrijke ruimtelijk-economische verschillen bestaan in de Nederlandse landbouw, die van invloed zullen zijn op de mogelijkheden en bereidwilligheid van de sector om stappen te zetten. Het PBL heeft behoefte aan inzicht in deze ruimtelijk-economische verschillen.

Doel

Het doel van het project is de ruimtelijk-economische positie van de Nederlandse landbouw en de dynamiek daarbinnen in beeld te brengen, te duiden en te confronteren met de potenties voor het realiseren van natuurdoelen en het verbeteren van natuurkwaliteit in meer algemene zin.

Een belangrijke eerste stap in dit project is een hypothese te formuleren over welke kenmerken van belang zijn in de zoektocht naar de potenties voor het realiseren van natuurdoelen. Daarbij zal worden aangehaakt bij het onderzoek dat al in de Lerende Evaluatie Natuurpact wordt uitgevoerd. Vervolgens zal worden verkend wat de mogelijkheden zijn om de beoogde informatie in beeld te krijgen. Op basis daarvan worden in de loop van het project, in samenspraak met een te vormen begeleidingsgroep, besluiten genomen over de verdere aanpak. De resultaten worden vastgelegd in kaart (GIS) en een Technical Report.

Publicaties