Project

Verbreding praktijktoepassing IPM-vogelmijt

De aanpak van vogelmijt met behulp van de IPM-methode vergt een andere manier van denken en er is een leertraject voor nodig om de methodiek eigen te maken en succesvol te kunnen toepassen op bedrijfsniveau. Dit is een van de redenen dat brede toepassing nog niet gerealiseerd is, ondanks dat de methode succesvol bleek te zijn binnen het afgesloten project. De pluimveehouders die ermee gewerkt hebben zijn daarvoor in het project MIP Aanpak vogelmijt intensief begeleid.

Het primaire doel van het vervolgproject is een verbreding van de toepassing van IPM en daarmee een sectorbrede duurzame en veilige beheersing van vogelmijt te realiseren. Vanuit het project MIP Aanpak vogelmijt zijn infographics, een e-learning methodiek en een vogelmijtbedrijfsplan beschikbaar, waarmee dit doel bereikt kan worden. De doelgroep is primair de legpluimveehouders, waarbij gebleken is dat het goed werkt om hun erfbetreders in het proces te betrekken. Een secundaire doelgroep zijn de servicebedrijven , die in hun contacten met de legbedrijven volgens dezelfde (preventieve) methodiek moeten gaan werken om zo een gesloten hygienestatus op de bedrijven te realiseren.

Eind 2019 is het project MIP-Aanpak vogelmijt afgesloten. In dit succesvolle project is onder andere gewerkt aan een duurzame manier om vogelmijt op legpluimveebedrijven te beheersen. Er is daarbij gebruik gemaakt van de in de plantenteelt ontwikkelde en succesvolle IPM-methodiek (Integrated Pest Management). Deze methodiek richt zich op een gestructureerde aanpak van preventie via monitoring naar bestrijden en evaluatie van de handelingen. Bij een goede uitvoering wordt de mijtendruk laag gehouden en het gebruik van middelen geminimaliseerd. Met een groep van 10 pluimveehouders is de systematiek voor de pluimveehouderij praktijkrijp gemaakt. In het met en door pluimveehouders ontwikkelde vogelmijtbedrijfsplan worden voor alle stappen van IPM concrete tips en maatregelen benoemd, die pluimveehouders kunnen toepassen op hun bedrijf. Tevens is er een E-learning cursus ontwikkeld en bestaat er via PEC de mogelijkheid tot een maatwerk cursus IPM-vogelmijt.

Alle betrokken partijen zijn van mening dat de resultaten van dit project vragen om een vervolg. De introductie van IPM is goed verlopen, maar verdere actie is noodzakelijk voor een brede toepassing in de praktijk en daarmee het ontwikkelen van meer kennis van en ervaring met deze aanpak.

Een van de benoemde vervolgstappen als follow up van het project was dan ook: aandacht vasthouden voor beheersing vogelmijt en verbreding van de toepassing van IPM. Blijvende aandacht voor vogelmijtbeheersing onder de deelnemers (en in de sector als geheel), na afloop van dit project, is niet vanzelfsprekend. Continuïteit is van groot belang en de verdere implementatie van de projectresultaten dient te worden gestimuleerd en ondersteund. 

Allereerst dient er verbreding plaats te vinden in het aantal pluimveehouders dat IPM toepast. Zeker gezien het belang van preventie van insleep dient de aanpak te worden ondersteund door: opfokorganisaties, pluimveedierenartsen, veevoederindustrie, eierhandelaren, ongediertebestrijders, vang- en entploegen, reinigings- en ontsmettingsbedrijven en mesthandelaren. Verbreding naar andere deelsectoren, waar vogelmijten een probleem kunnen zijn of die voor insleep kunnen zorgen is daarbij het streven. Gedacht kan worden aan opfok moederdieren, moederdieren, opfok leg en leghennen.

Publicaties