Project

Natura 2000 habitattypen

In Nederland worden beschermde habitattypen onder de Habitatrichtlijn nader uitgewerkt in profieldocumenten, zo ook de mariene habitattypen. Deze profieldocumenten, waarin ook de typische soorten worden gedefinieerd, zijn aan herziening toe. In dit project wordt gewerkt aan het updaten van de profieldocumenten. 

Habitatrichtlijn

Onder de Habitatrichtlijn Annex I valt een aantal mariene habitattypen: H1110, H1130, H1140, H1160 en H1170. De nadere specificatie van deze habitattypen inclusief de bijbehorende typische soorten is in Nederland uitgewerkt in profieldocumenten. De profieldocumenten zijn voor het eerst opgesteld in 2008 en daarna herzien in 2014. In 2016 is een concept-rapport opgeleverd waarin voorstellen zijn gedaan voor een herziening van de typische soorten, op basis van data-analyse. Dat rapport wordt nu verder afgemaakt. Met de ontdekking van platte oesterriffen en Sabellaria-riffen, beide kwalificerend als habitattype H1170, maar niet opgenomen in de huidige profieldocumenten, is de vraag hoe de profieldocumenten aangepast kunnen worden. Ook vraagt LNV hierbij mee te nemen hoe buurlanden (Belgi├ź, UK, Duitsland) de habitattypen hebben ge├»nterpreteerd en wat hun typische soorten zijn. 

Publicaties