GGO's

In Europa zijn steeds meer genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)) toegestaan voor gebruik in voedingsmiddelen en diervoeders. Tegelijkertijd komen er steeds meer GGO's op de wereldmarkt die nog niet in Europa zijn getoetst op hun veiligheid van mens, dier en milieu en die om die reden niet in producten verwerkt mogen worden.

Verificatie van non-GGO product labels & detectie GGO’s

Wageningen Food Safety Research (WFSR) kan helpen om uw productieketen door te meten op eventueel toch aanwezige GGO’s in uw ‘non-GGO’ gelabelde grondstoffen en producten.

Indien u GGO gelabelde grondstoffen of producten heeft, dan kunnen wij bepalen welke EU toegelaten GGO’s aanwezig zijn en wat het percentage is van deze GGO’s. Ook kunnen wij testen op een aantal GGO’s die niet in de EU maar wel in exporterende landen zijn toegelaten.

Meer GGO taken en all-round expertise

Naast het onderzoeken van GGO’s in de keten, voor juiste etikettering van (non-)GGO-producten en opsporen van (niet) toegelaten GGO’s in voedsel en diervoederproducten, voert WFSR meerdere taken uit als het gaat om GGO’s.  Deze expertise is o.a. van nut bij het in context plaatsen van meetresultaten, bij het assisteren van labs bij invoering van hun eigen meetsystemen en het vinden van maatwerkoplossingen:

  • Deelname als nationaal referentielab aan een Europees netwerk om officiële GGO detectiemethoden te valideren
  • Ontwikkeling van nieuwe geavanceerde en/of snelle analysemethoden voor het aantonen van GGO’s
  • Het volgen van de markttoelatingen van GGO’s in en buiten de EU en het verzamelen van informatie hierover ten behoeve van hun detectie (o.a. de EUGINIUS databank)
  • Methode-ontwikkeling voor de adequate en kostenefficiënte beoordeling van veiligheid GGO’s zonder gebruik van proefdieren (o.a. omics benaderingen)
  • Het volgen van technologische ontwikkelingen in de agrarische- en voedselbiotechnologie en hun implicaties voor de manier waarop de veiligheid van GGO’s geborgd wordt
  • Bijdragen aan totstandkoming van geharmoniseerde standaarden en richtlijnen voor de veiligheid en detectie van GGO’s door (inter)nationale overheden waaronder de Nederlandse, Europese en internationale organisaties voor normalisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
  • Adviseren over veiligheidsbeoordeling van GGO’s voor toelating op de markt binnen het Europese Unie systeem voor toelating
  • Online bio-informatica faciliteiten bieden voor het voorspellen van mogelijke allergeniciteit van nieuw tot expressie-gebrachte eiwitten, een vast onderdeel van de GGO veiligheidsebeoordeling (Allermatch website met database en zoekfunctie)