Project

TMAP Zeehondenpopulaties

Voor het behoud van de zeehondenpopulaties zijn instandhoudingdoelstellingen genoemd voor aantallen dieren en hun verspreiding. Voor de monitoring en de evaluatie van (locale) beheersmaatregelen worden tellingen uitgevoerd.

Doelstelling

Op dit moment is behoefte aan informatie over de populatieontwikkeling van de gewone zeehonden na het waargenomen herstel van de virusepidemie in 2002 en over de kolonisatie van de grijze zeehond in het oostelijk waddengebied en de huidige toename in het westelijk waddengebied. Daarnaast wil de Nederlandse overheid soortspecifieke informatie om de effecten van zeehonden op het kustecosysteem te bepalen en de draagkracht van het gebied in kaart te brengen.

Doel van dit project is het verzamelen van gegevens over de ontwikkelingen en verspreiding van zowel de grijze als de gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee door middel van tellingen. Deze worden getoetst aan de instandhoudingdoelen en andere internationaal afgesproken doelen.

    Publicaties