Dossier

Precisielandbouw

Bij precisielandbouw krijgen planten of dieren met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plant- of dierniveau. Zo kan de productie geoptimaliseerd worden en werken we aan een duurzamere teelt en veehouderij.

Het grote verschil met klassieke landbouw is dat daar per veld (of groep dieren) bepaald wordt wat er moet gebeuren, terwijl dit bij precisielandbouw per vierkante meter of per plant (of individueel dier) bepaald wordt.

Waarnemen - Diagnosticeren - Beslissen - Uitvoeren

precisielandbouw: land bemesten

Voor precisielandbouw worden diverse technologieën zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering ingezet voor plaatsspecifieke teelthandelingen. Teelthandelingen op plantniveau vormen de basis voor verdere optimalisering van de productie en verduurzaming.

Om dat te realiseren zijn sensoren nodig voor het waarnemen van gewassen en/of de bodem (waarnemen). Op basis van de sensorwaarden wordt door specifieke software met beslisregels en modellen de toestand van het gewas of de bodem en eventuele gebreken of behoeftes vastgesteld (diagnosticeren) en bepaald of en zo ja welke plaatsspecifieke behandeling nodig is (beslissen). Tenslotte moet de behandeling ook uitgevoerd worden door correcte aansturing van machines (uitvoeren). Na evaluatie begint de keten weer opnieuw.

Smart farming in de veehouderij

De systematiek van precisielandbouw is ook in ontwikkeling binnen de (melk)veehouderij. Wageningen University & Research is betrokken bij projecten zoals virtuele afrastering bij het beweiden, het monitoren van gedrag en kreupelheid bij koeien die sensoren dragen. In andere sectoren werken we bijvoorbeeld aan early warning systems bij varkens om staartbijten te voorkomen, een sensor voor het meten van het energieniveau van kweekvissen en aan een automatische vogelmijtteller voor pluimveehouders.

Verbeteringen nodig in precisielandbouw

Om precisielandbouw gemeengoed te laten worden, zijn er nog diverse verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen nodig. Het gebruiksgemak, de nauwkeurigheid, de robuustheid en de bedrijfsvoordelen moeten nog worden verbeterd. Het onderzoek richt zich om die reden op vier strategische thema’s binnen precisielandbouw.

  1. Verbeteren van de praktische toepasbaarheid van sensorbeelden
  2. Het (door)ontwikkelen van rekenmodellen en beslisregels die sensorbeelden en data vertalen naar betere teeltmaatregelen voor de eindgebruikers; telers en loonwerkers.
  3. Het verbeteren van de ICT-infrastructuur, data-uitwisselbaarheid en standaardisatie.
  4. Aantonen wat de voordelen zijn die de telers en loonwerkers met precisielandbouw kunnen behalen.

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) heeft tot doel meer boeren te laten zien wat de voordelen van precisielandbouw zijn. De bovengenoemde strategische thema’s worden daarvoor vier jaar lang via diverse cases in de praktijk getoetst.

De eerste successen met precisielandbouw

De eerste successen met precisielandbouw zijn er al. Vaste rijpaden- en rechtrijsystemen hebben hun intrede gedaan bij akkerbouw- en groenteteeltbedrijven, voor namelijk om teeltmaatregelen zoals ploegen gemakkelijker te maken. Op spuitmachines is sectiecontrole mogelijk, waardoor doublures in bespuitingen te verminderen zijn. Met meetapparatuur op oogstmachines zijn opbrengstkaarten te maken, waarmee de plaatsspecifieke variatie in de opbrengst geschat en in beeld gebracht kan worden. Met gewasreflectie metingen via remote en near by sensing kunnen ook kaarten met opbrengst voorspellingen gemaakt worden. Deze metingen zijn weer te gebruiken als input voor plaatsspecifieke bemesting en gewasbescherming.

Lopend onderzoek aan precisielandbouw

De experts van Wageningen University & Research participeren in verschillende onderzoeksprogramma's op het gebied van precisielandbouw. Het doel van deze publiek-private samenwerkingverbanden is om de implementatie van innovatieve technologieën te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketenpartijen en maatschappij helder te maken. De partners binnen het onderzoekprogramma zijn eindgebruikers, toeleverende bedrijven, ketenpartijen en kennisinstellingen.

Nieuws over precisielandbouw:

Projecten

Lopende onderzoeksprogramma's