Project

E-SHAPE

Het H2020 project E-SHAPE richt zich met 55 partners op het exploiteren van satellietdata voor toepassingen op het gebied van o.a. landbouw en natuur in samenwerking met eindgebruikers. Het accent ligt daarbij op het beter ontsluiten en gebruik van satellietdata door eindgebruikers.

Het H2020 project E-SHAPE moet leiden tot technologische verbeteringen op gebied van big-data analyse van satellietdata voor het creëren van innovatieve en business georiënteerde applicaties.

E-SHAPE richt zich op het verbinden van satelliet data van Europese en mondiale datacentra om nieuwe toepassingen binnen het domein van de WUR te vergemakkelijken. Een toename van de wereldbevolking vraagt om een verhoging van de mondiale landbouwproductiviteit en een efficiëntere monitoring kan zorgen dat hulpbronnen beter worden ingezet en de impact op biodiversiteit wordt beperkt. Het accent ligt dus op het beter ontsluiten, en dus het stimuleren van het gebruik van satellietdata. Deze datasets leveren bijvoorbeeld belangrijke indicatoren voor de monitoring van landbouwproductie en biodiversiteit, op regionale en mondiale schaal, ter ondersteuning van het nieuwe gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid.

Door combinatie van cloud-technologieën en data repositories, waaronder efficiëntere methoden voor het zoeken, ophalen, verwerken, visualiseren, analyseren en combineren van producten, is de landbouw en milieusector, zowel binnen Europa als Nederland, beter in staat om de productie en biodiversiteit te volgen. WENR zal met name actief zijn in de showcases Food Security and Sustainable Agriculture and MyEcosystem. Binnen de landbouw showcase zijn we actief betrokken bij het verbeteren en uitbreiden van de AGROSTAC-database, die is opgezet voor het ontsluiten van in-situ gewasgroeiparameters. Deze gegevens zijn belangrijk om monitoringsystemen van landbouwproductie te verfijnen in samenwerking met o.a. GEO-GLAM & EUROGEOSS: namelijk meer lokaal en gewastype relevant. Binnen de MyEcosystem case zijn we actief betrokken bij de exploitatie van uit remote sensing afgeleide indicatoren (EBVs: Essential Biodiversity Indicators) om de biodiversiteit beter te karteren en te monitoren in samenwerking met o.a. GEO-BON & EUROGEOSS.

Publicaties