Project

Zoology Zoogether

In infrastructurele projecten zoals de bouw of reconstructie van (spoor)wegen worden maatregelen genomen die de biodiversiteit beschermen of versterken. Sommige van die maatregelen zijn getest en hun effectiviteit is bewezen. Van veel andere maatregelen is echter weinig of niets bekend over hun effectiviteit. Dit onderzoek richt zich op het wegnemen van die kennisleemte.

Veel ecologische maatregelen bij wegen en spoorwegen die negatieve effecten op de biodiversiteit moeten wegnemen en/of kansen voor de biodiversiteit moeten benutten zijn niet of slechts ten dele getest. Hierdoor is er een kennisleemte wat betreft het functioneren en de effectiviteit van deze maatregelen. Testen via veldproeven is meestal complex, tijdrovend en kostbaar. Doel van dit project is het opzetten van een samenwerkingsverband met een of meer dierentuinen/wildparken om het functioneren van (innovatieve) ecologische maatregelen onder gecontroleerde omstandigheden uit te testen met behulp van dieren in gevangenschap. Een tweede doel is, bij wijze van case studie, het testen van een geselecteerde ecologische maatregel, te weten een boommarterraster.

Publicaties