Integriteit

Binnen Wageningen University & Research (WUR) wordt van iedereen integer gedrag verwacht. De Integriteitscode Wageningen University & Research en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit zijn hierbij leidend. Daarnaast heeft WUR een anti-corruptiecode opgesteld voor medewerkers die betrokken zijn bij internationale projecten. Deze code geeft regels voor eerlijk en ethisch verantwoord zaken doen met landen die een lage corruptie-index (CPI) kennen of landen waarop VN-sanctiebeleid van toepassing is.

Naast deze codes zijn er een aantal specifieke regelingen, afspraken en klachtenprocedures om integriteit te borgen. Iedereen handelt naar deze vastgelegde, niet-vrijblijvende gedragsregels en spreekt elkaar hierop aan bij het niet naleven ervan.

Wetenschappelijke integriteit

Binnen Wageningen University & Research rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de borging en bewaking van de wetenschappelijke integriteit. Hierbij handelen zij naar de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. In deze gedragscode zijn de principes neergelegd die aan integere wetenschap ten grondslag liggen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Wetenschappelijke integriteit is een essentiƫle voorwaarde voor goede, betrouwbare en geloofwaardige wetenschap. Wie klachten heeft over mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit door medewerkers van WUR kan zich wenden tot de raad van bestuur.

Meer informatie

Code goed bestuur

De beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur zijn vastgelegd in de Code goed bestuur Wageningen University & Research. Deze code is van toepassing voor zowel Wageningen University als Wageningen Research. Lees meer bij Governance.

Klokkenluidersregeling

In de Klokkenluidersregeling Wageningen University & Research wordt beschreven in welke gevallen deze regeling kan worden gebruikt voor een melding van een (vermoedelijke) misstand, inbreuk op Europees recht of integriteitsschending en welke procedure daarbij wordt gehanteerd.

Nevenwerkzaamheden

Alle medewerkers van Wageningen University & Research zijn verplicht om vooraf schriftelijk toestemming te vragen voor de uitvoering van nevenwerkzaamheden conform de Regeling Nevenwerkzaamheden Wageningen University & Research. Nevenwerkzaamheden waarvoor toestemming is verleend zijn openbaar toegankelijk via We@WUR.