Project

Aalonderzoek

Sinds 2007 heeft de EU de lidstaten middels de Aalverordening verplicht een pakket beheersmaatregelen te nemen ter bescherming van aal. De effecten van deze maatregelen moeten eens in de drie jaar gerapporteerd worden en inzicht geven in de ontwikkeling van het aalbestand en de hoeveelheid uittrekkende schieraal.

Projectdoelstelling

Het voldoen aan de verplichtingen van de Aalverordening inclusief monitoring van schieraal en glasaal. De toestandsbeoordeling van aal in Nederland wordt gedaan middels modelanalyses.

Werkwijze

Binnen dit project wordt op verschillende wijze data verzameld, toegespitst op de verschillende levensstadia van aal. De wijze van gegevensverzameling verschilt per onderdeel en is beschreven, met inachtneming van internationale afspraken in Handboek Zoet.

Het project omvat een glasaalbemonstering bij de intrekpunten van Nederland. Daarnaast is er een fuikmonitoring gericht op schieraal op cruciale in- en uittrekpunten in de Rijkswateren en wordt er samengewerkt met beroepsvissers voor een vangstregistratie en vangstbemonstering van aal. Verder wordt er onder meer gewerkt aan een inventarisatie van migratieknelpunten en een visserijonafhankelijk dataverzamelings­programma in polderwateren.

Alle verzamelde biologische data en vangstgegevens worden, na een grondige kwaliteitscontrole, opgeslagen in één van de centrale databases bij Wageningen Marine Research en waar gewenst toegevoegd aan internationale databases.

Projectresultaat

Het overall resultaat van dit project is het leveren van input voor een evaluatie van toestands­veranderingen in het aalbestand in Nederland. De evaluatie zelf is ook onderdeel van dit project.

Producten

  • Uitvoering visserij-onafhankelijke bemonsteringen aal: glasaal, schieraal op uittrekpunten, aal in sloten;
  • Uitvoering van de vangstbemonstering aal beroepsvisserij;
  • Digitale opslag gegevens visserij-onafhankelijke bemonsteringen;
  • Digitale opslag van vangstregistratie beroepsvisserij;
  • Annual Country Report Status of eel and the eel fishery in the Netherlands;
  • Driejaarlijkse rapportage aan de EU over de toestand van de aal en de evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan (2021);
  • Update van Ruimtelijk model voor het schatten van (schier)aalstand (Aal Model);
  • Deelname en verslag ICES WGEEL Working Group on Eel (in project advisering);
  • Bijdragen aan update van Handboek Zoet.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek staan hieronder alle actuele publicaties met betrekking tot visbestanden en internationale adviezen. Ook de nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn bijgevoegd. Via vakbladen wordt regelmatig informatie verspreid over de ontwikkelingen in de visserijmogelijkheden en het visserijbeheer.