Project

Boeren met biodiversiteit

In Nederland neemt de biodiversiteit al een tijd structureel af. Het klimaat speelt hier een rol in, maar ook verschillende sectoren, zoals industrie en landbouw, hebben effect op de biodiversiteit. In de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Boeren met biodiversiteit gaan we ervan uit dat de landbouwsector kan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. En dat is belangrijk want biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en het vermogen om voedsel te produceren.

Samen met een breed consortium aan partners zoals Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, BOAkkerbouw en PepsiCo Nederland, doen we onderzoek naar de ontwikkeling van een tool (participatief monitoringsinstrument) die boeren kunnen gebruiken om de biodiversiteit op hun bedrijf te meten. Ervaring met eerdere vormen van participatieve monitoring leert dat dit een waardevol instrument is voor het vergroten van bewustwording bij boeren en adviseurs. Dit is dan ook een waardevolle stap richting het herstel van de biodiversiteit in agrarisch gebied.

De ontwikkeling van het participatief instrument is het hoofddoel van deze PPS. Daarnaast onderzoeken we de toepasbaarheid van verschillende monitoringssystemen. Zo creëren we overzicht in wat voor systemen er in omloop zijn en hoe die toegepast worden. We vergelijken de nieuw ontwikkelde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) met andere tools en ook met expertmetingen om de resultaten te kunnen valideren.

Beoogde resultaten

De beoogde resultaten en impact van deze PPS zijn:

  1. de ontwikkeling en het testen van een praktisch instrument voor het monitoren van biodiversiteit door boeren en adviseurs;

  2. bewustwording voor boeren van biodiversiteit op hun eigen bedrijf;

  3. inzicht in de praktischetoepasbaarheid van bestaande KPI’s uit de BMA;

  4. inzicht in relatie tussen biodiversiteitsmaatregelen, KPI’s uit de BMA en via participatieve monitoring verkregen metingen van biodiversiteit op het akkerbouw bedrijf;

  5. verkenning internationale toepasbaarheid van KPI systematiek en de ontwikkelde participatieve monitoring methoden;

  6. benchmark van de KPI systematiek met drietal internationaal toegepaste monitoringsmethoden (Cool Farm Tool, AgBalance, SMART) die zich richten op biodiversiteitsmaatregelen op het open teelten bedrijf.

Communicatie

De uitvoering van de communicatie zal onder de noemer van de PPS gebeuren door de verschillende partners in deze PPS. Onderzoeksresultaten en nieuwtjes zullen zowel op deze pagina gecommuniceerd worden als via de kanalen van de PPS-partners.

De PPS Boeren met biodiversiteit is een van de weinige projecten die op het thema landelijk opereert. Dit biedt de kans om overzicht te creëren over welke initiatieven al spelen en inzichtelijk te maken hoe die elkaar kunnen versterken. De projectcommunicatie speelt hier een centrale rol in.

Overzicht activiteiten

Provincie Titel Wat Datum Locatie
Flevoland Kennisdag Bodem en Water – “Aan de slag met KPI’s voor biodiversiteit op een praktijkbedrijf” Workshop 26-06-2024 Dronten
n.v.t. "Meten en stimuleren van biodiversiteit" Webinar 12-03-2024 Online
Limburg Startbijeenkomst - Limburgse biodiversiteitsmonitor akkerbouw en vollegrondsgroenten Bijeenkomst 28-02-2024 Venray (middag), Schimmert (ochtend)
Noord-Holland “Meten van Biodiversiteit” Bijeenkomst 26-01-2024 Abbenes

Partners

Publicaties