Project

Kennis Op Maat Beter Bodembeheer bij de hand

In 2030 moeten alle landbouwbodems in Nederland duurzaam beheerd worden en moet jaarlijks 0.5 Mton koolstof worden vastgelegd in landbouwbodems. Deze doelstelling is in het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) afgesproken door de overheid en het bedrijfsleven. Om deze doelstelling te behalen is het essentieel dat ontwikkelde wetenschappelijke kennis over landbouwbodems en goed bodembeheer ook vertaald wordt naar de praktijk.

Doel van dit KoM-project is om kennis uit de PPS Beter Bodembeheer en aanpalende onderzoeksprogramma’s en projecten zoals Slim Landgebruik, EJP SOIL, PPS ‘Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen’ en de SIA-projecten rond bodem te communiceren naar de praktijk zodat deze nieuwe kennis voor meer boeren vindbaar is en toegepast kan worden. Hiermee draagt dit KoM-project bij aan duurzaam beheer van landbouwbodems per 2030. Het richt zich zowel op communicatie naar de huidige als de toekomstige boeren en erfbetreders. De bodemlectoren van Aeres Hogeschool en HAS Green Academy zijn om deze reden betrokken bij dit project.

In dit tweejarig project wordt (1) met Groenkennisnet en CRKLS een kennisdatabase en website opgezet waarin de kennis uit de PPS Beter Bodembeheer en aanpalende projecten wordt ontsloten in een serie handboeken op MBO/HBO-niveau. De handboeken worden zowel digitaal als fysiek ontsloten, waarbij op de website de kennis goed doorzoekbaar is en ook verrijkt wordt met links naar tools en bestaande kennisproducten. Als voorbeeld fungeert het Handboek Groenbemesters uit 2019 dat we, naast de nieuwe handboeken, ook met de nieuwe website zullen ontsluiten. (2) Twee nieuwe handboeken op de thema’s a) Bodembiologie en ziektewering en b) Grondbewerking worden opgesteld in nauwe samenwerking met partners in het project. Partners dragen bij met o.a. inventarisatie van kennisvragen, beoordeling van de bruikbaarheid van de informatie en aandragen van best practices casestudies van boeren en erfbetreders. Gekoppeld aan de ontwikkeling van de handboeken wordt (3) bijgedragen aan kennisoverdrachtsactiviteiten voor boeren, adviseurs, loonwerkers, docenten en studenten gelieerd aan de partners in het project met o.a. masterclasses en bijdragen op praktijkdagen over de onderwerpen van de handboeken.

Dit KoM-project is geslaagd als we een toegankelijke website hebben met de bodemkennis in drie handboeken ontsloten en daarnaast veel boeren, adviseurs, loonwerkers, docenten en studenten hun kennis hebben bijgespijkerd in diverse kennisevenementen.

Publicaties