Project

Kennisontwikkeling Natura 2000 voor WOT N&M

De EU-lidstaten volgen allen hun eigen systematiek om Natura 2000 doelen te formuleren. Dit geeft in sommige gevallen verschillen in het doelstellingensysteem. Voor een betere afstemming met de EU-landen is het goed om inzicht te krijgen op welke wijze omgegaan wordt met de Natura 2000 doelen. Ook is dit belangrijke informatie voor de Nederlandse rapportages over de Vogel- en Habitat richtlijn.

Dit project zal vooral de kennis ontsluiten die in internationaal verband is opgedaan bij het formuleren van doelen voor Natura 2000. Verschillende landen hanteren allen hun eigen methode; in dit project wordt gekeken op welke wijze Nederland haar doelrealisatie kan verbeteren, op grond van ervaringen die elders opgedaan zijn.

Publicaties