Techniek voor gewasbescherming en bestrijden van onkruiden en exoten

We ontwikkelen innovaties van toedieningstechnieken voor een effectievere inzet van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor minder middelen nodig zijn en er een lagere milieubelasting is. Ook worden niet-chemische methoden ontwikkeld voor beheersing van onkruiden en doen we ecologisch onderzoek aan de verspreiding van uitheemse onkruiden.

Om een goede opbrengst en goede kwaliteit te kunnen realiseren is gewasbescherming noodzakelijk. Inzet van gewasbeschermingsmiddelen is daarbij onontbeerlijk, maar terecht is de nationale en internationale maatschappelijke druk groot om effecten op het milieu te minimaliseren.

Spuittechniek gewasbescherming

De focus van het onderzoek ligt op toedieningstechnologie voor een duurzamere gewasbescherming.

Nieuwe spuittechnieken kunnen bijdragen aan verbeteringen op het gebied van milieu, waterkwaliteit, voedselzekerheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden. We werken aan voornamelijk aan drift van gewasbeschermingsmiddelen, driftreducerende technieken en innovatieve spuittechnologie. Naast veldonderzoek gebruiken we het driftmodel IDEFICS, de spuithal en lasertechniek voor het meten van het druppelgroottespectrum van spuitdoppen.

Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB)

Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch. Kiest men voor chemische onkruidbestrijding (herbicide) dan gelden een aantal regels die de afspoeling van het middel naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Zo zorgt de de DOB methode voor het behouden van een goede waterkwaliteit.

Projectsite:

Geïntegreerde onkruidbestrijding

In de land -en tuinbouw is het noodzakelijk onkruid te bestrijden om concurrentie met het gewas om licht, water en nutriënten te voorkomen. Daarnaast kunnen onkruiden de kwaliteit verminderen en functioneren als waardplant voor ziekten en plagen. Zonder de bestrijding van onkruiden worden grote economische verliezen geleden, welke kunnen oplopen tot wel 34%. De meeste onkruiden worden met herbiciden bestreden. Het voordeel van deze middelen is de kosteneffectiviteit. De nadelen zijn de mogelijke neveneffecten op de omgeving en de ontwikkeling van herbicidenresistentie.

Zaden overleven lang in de bodem

De voornaamste eigenschap van onkruidpopulaties is hun variatie in ruimte en tijd beïnvloed door teeltsystemen. Overleving van zaden of andere overlevingsstructuren in de bodem zorgt voor een langjarig effect van teeltmaatregelen op onkruiden en is de voornaamste reden voor telers om herbiciden te gebruiken.

10% opbrengstverlies door onkruid

In tegenstelling tot ziekten en plagen wordt het belang van onkruiden vaak onderschat door hun chronische karakter. Momenteel wordt het totale opbrengstverlies door onkruiden in de Europese Unie geschat op 10%, ondanks de inzet van bestrijdingsmaatregelen.

Op zoek naar duurzame oplossingen

De toenemende ontwikkeling van herbicide resistenties en maatschappelijke zorg over de nadelige effecten van herbiciden op het milieu noodzaken ons te zoeken naar duurzamere teeltsystemen met een verminderde afhankelijkheid van chemische bestrijding. Om het gebruik van herbiciden te kunnen reduceren en tegelijkertijd een opbouw van de onkruidpopulaties te kunnen voorkomen, werken we aan geïntegreerde onkruidbestrijdingssystemen. Deze systemen zijn gebaseerd op kennis van onkruidbiologie en de ecologie van gewas-onkruid interacties.

Nieuwe technologieën

De variatie van onkruiden in ruimte en tijd kan aangepakt worden door gebruik van nieuwe technologieën zoals vision technologie. Slimme combinaties van gewasrotaties, fysische en mechanische bestrijdingsmethoden en de toediening van herbiciden door intelligente toedieningstechnieken maken allemaal deel uit van ons onderzoek.

Contact: Marleen Riemens

Invasieve plantensoorten (exoten)

Invasieve exotische plantensoorten komen van nature niet in Nederland voor. Meestal komen deze exoten door menselijk handelen in ons land terecht. Een klein deel van de exoten kunnen zich permanent vestigen in onze natuur en zich snel vermeerderen. Dan spreken we van invasieve exoten. Deze soorten zorgen voor veel overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Voorbeelden hiervan zijn Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw.

Voorbeelden van projecten