Antibioticumproblematiek

(BO-43-013.03) - Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Doel van het beleid rondom antibioticaresistentie is de volksgezondheid zoveel mogelijk beschermen tegen de resistentierisico’s door het terugdringen van het gebruik van antimicrobiële middelen in de dierhouderij, het terugdringen van de aanwezigheid van resistentie bij ziekteverwekkende bacteriën en het voorkomen van de overdracht van resistentie van dier naar mens.

Het onderzoek onder dit thema draagt bij aan deze ambities door het vóórkomen van antibioticaresistentie in de dierhouderij, zowel in de veehouderij als de gezelschapsdieren, te monitoren. Tevens wordt onderzocht of er een effect is op de ontwikkeling van antibioticaresistentie als gevolg van reeds behaalde reductie van het antibioticagebruik op veehouderijbedrijven.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Antibioticaproblematiek (BO-20-016)".

Projecten 2020