Project

Juridische borging natuurbeleid

Uit nieuwe jurisprudentie blijkt dat vooral in het natuurbeleid sprake zal zijn van een haperende beleidscyclus. Ook de komende Omgevingswet gaat uit van een beleidscyclus. Er vindt evenwel juridisch geen automatische doorwerking plaats van nationaal en provinciaal beleid naar lagere overheden.

Omgevingsbeleid uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), provinciale omgevingsvisies (POVI) en uit de verschillende rijks- en provinciale programmas en strategieen werkt niet zonder meer door naar gemeenten en waterschappen (vgl. RvS 23 december 2020, Gst. 2021, 49 (natuureiland IJsselmeer) m.nt. Kistenkas). Zowel onder het huidige omgevingsrecht als onder het komende omgevingsrecht (Omgevingswet) is sprake van gescheiden sporen van beleidsregels en rechtsregels. Beleidsregels zijn evenwel niet bindend, maar rechtsregels wel.

Dit KO-onderzoek wil een rechtsanalyse en oplossingsrichting daarvoor bieden.

Publicaties