Laboratorium voor Aquatische ecologie

In het laboratorium voor aquatische ecologie staan stoffen en organismen centraal: hoe functioneren zij, wat is het effect van stoffen op organismen en hoe gedragen zij zich in interactie met hun omgeving? Grote thema’s zijn onder meer microverontreinigingen, effecten van opwarming, ongewervelde dieren, nutriënten, blauwalgen, mariene plastics en nanomaterialen.

Ook draagt het lab met veldwaarnemingen, gecontroleerde labexperimenten en toetsing van modellen in belangrijke mate bij aan de empirische onderbouwing van het inmiddels vermaarde kantelpuntenonderzoek van Spinoza-laureaat Marten Scheffer. Voor het onderwijs levert het lab de onderzoeks- en practicumfaciliteiten, waaronder ook de ondersteuning van veldwerk.

Werkterrein

Het laboratorium voor aquatische ecologie richt zich op milieuchemisch water- en sedimentkwaliteitsonderzoek, aquatisch-ecologisch en limnologisch onderzoek. Het lab is gespecialiseerd in onderzoek naar organische microverontreinigingen, fytoplankton, cyanotoxines en biotoetsen. Voor sommige analyses en experimenten wordt samengewerkt met het CBLB en het ERA-lab voor risicoanalyses.

Voor onderwijs en onderzoek doet het lab de volgende analyses:

 • nutriĆ«nten, pH, zuurstof, EGV, doorzicht etc. als maat voor de waterkwaliteit;
 • stikstof(isotopen), diverse opgeloste gassen in water;
 • organische microverontreinigingen in water, sediment, zwevend slib en biota;
 • (cyano)toxines;
 • acid volatile sulphide/SEM;
 • biobeschikbaarheid van organische veontreinigingen (polyoxymethyleenextractie, Tenax-extractie) in sediment of zwevend slib;
 • lipiden in biota;
 • chlorofyl/feofytine, deeltjesgrootte, microscopische analyse;
 • karakteristieken van sediment/zwevend slib (organisch koolstof, roet, CHN).

Verder doet het aquatisch-ecologisch lab experimenteel en veldgerelateerd procesonderzoek:

 • fluxexperimenten (infinite sink set-up);
 • sorptie-experimenten;
 • bioaccumulatie-experimenten;
 • biotoetsen: fytoplankton, invertebraten, macrofyten (klimaatkamers en thermostaatbaden);
 • fytoplankton in continue culturen;
 • denitrificatieproeven;
 • determineren van fytoplankton, invertebraten, macrofyten;
 • diverse voor- en nabehandelingen van veldwerk, verwerking veldmonsters;
 • sedimentatie- en resuspensieproeven;
 • microprofiling analysis in sediment.