Over Wageningen Environmental Research

Over Wageningen Environmental Research

Wageningen Environmental Research is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Wageningen Environmental Research maakt deel uit van Wageningen University & Research en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie etc.

Wageningen Environmental Research verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de sfeer van de groene ruimte, anderzijds leveren we kant-en-klaar toepasbare kennis en expertise om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen. Om ons onderzoek goed te kunnen uitvoeren beschikken we over zowel een brede expertise als een scala aan faciliteiten, zoals laboratoria, databases en DNA-technieken.

Neem contact op


Duurzame bijdragen

Doordat wij onze onderzoekers in teams van vakspecialisten bijeenbrengen zijn wij in staat om huidige en toekomstige milieu-uitdagingen aan te pakken. Onze circa 450 medewerkers zijn verdeeld over 11 teams, elk gericht op een specifiek onderwerp, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die praktisch, efficiënt en rendabel zijn. We verrichten onderzoek op het gebied van flora en fauna, bodem, water, klimaat, vegetatie, landbedekking en -gebruik, het gebruik van geo-informatie en teledetectie, milieurisicobeoordelingen, landschapsplanning en ruimtelijke ordening, bosbouw, recreatie, en governance.

Het antwoord op uw uitdagingen

Wageningen Environmental Research verricht geïntegreerd onderzoek ter ondersteuning van ontwerpprocessen, beleidsvorming en beheer op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wij hebben onszelf ten doel gesteld onze positie te versterken als vooraanstaand instituut voor innovatief strategisch onderzoek en de praktische toepassing ervan. Wij leveren een breed scala aan advies- en voorlichtingsdiensten, waarmee we onze ruime milieuexpertise afstemmen op de behoeften van de maatschappij, beleidsmakers, universiteiten, de industrie, de overheid en de onderzoeksgemeenschap.

Samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstituten

Bij Wageningen Environmental Research zijn we trots op onze kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten, en op onze samenwerkingsrelaties met externe partners, zowel in het bedrijfsleven als bij andere onderzoeksinstituten. Tot onze nationale en internationale partners behoren onder meer het Partnership for European Environmental Research (PEER), het Global Water Partnership (GWP), de World Water Council (WWC), het Netherlands Water Partnership (NWP), Landscape Europe, Climate Change and Biosphere (CCB), het Europees Centrum voor Natuurbehoud (ECNC) en het Europees Bosseninstituut (EFI).

Nauwe samenwerking met Wageningen University

De manier waarop Wageningen Environmental Research haar opdrachten verricht, is uniek. We zijn een wetenschappelijk onderzoeksinstituut met hoogwaardige publicaties op onze naam, en adviseren daarnaast beleidsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We werken nauw samen met Wageningen University en richten ons op strategisch en toegepast onderzoek, zodat ons werk zowel wetenschappelijk gedegen als praktisch toepasbaar is. Met ons werk bieden wij onze cliënten de benodigde expertise, afgestemd op hun specifieke situatie.

Cliënten, partners en ervaring

De cliënten en partners van Wageningen Environmental Research zijn grote en kleine, nationale en internationale organisaties, overheden en bedrijven. Wij voorzien hen van kennis, advies, suggesties en ontwerpen, op basis van een breed scala aan onderzoeksdisciplines. Tot onze klanten en partners behoren de Europese Commissie, de Nederlandse overheid en de Wereldbank, de Achmea Foundation, Heineken, het Wereldnatuurfonds, BASF, Arcadis, Rabobank, het VN-Milieuprogramma (UNEP) en vele anderen.

Resultaten visitatie 2019

Een externe visitatiecommissie heeft de kwaliteit van ons werk en onze organisatie beoordeeld over de periode 2012-2018, op basis van een zelfevaluatie en vele gesprekken met medewerkers in alle lagen van de organisatie. Wageningen Environmental Research heeft, als onderdeel van Wageningen University & Research, kwaliteit hoog in het vaandel staan en we zijn daarom verheugd over de positieve beoordeling. Om continu focus te houden op de kwaliteit van ons werk en de vitaliteit van de organisatie, nemen we de suggesties ter verbetering van de commissie ter harte en hebben actiepunten opgesteld binnen onze strategie, om ook in de komende jaren dezelfde hoge kwaliteit te kunnen behouden.

Hier kunt u de verslaglegging inzien.

De hoogste normen

We streven ernaar dat onze dienstverlening aan de hoogste normen voldoet, door onder meer te  investeren in de ontwikkeling en kennis van onze eigen mensen. Wetenschappelijke integriteit van ons onderzoek is leidend voor onze activiteiten op het gebied van modelstudies, analyses en capaciteitsopbouw, en het up-to-date en accuraat houden ervan. Ook de informatie die we vergaren door onze ervaringen met het echte leven in het veld wordt weer als input gebruikt voor onze onderzoeks- en voorlichtingswerkzaamheden. De uitdagingen die we tegenkomen in onze advieswerkzaamheden, inspireren ons tot nieuw onderzoek en verfijning van onze methodes en modellen.

Environmental impact

Wageningen Environmental Research heeft een gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem, volgens ISO-norm 9001:2008, waarmee wij garanderen dat de kwaliteitsaspecten van al onze opdrachten op een systematische en meetbare wijze gepland en beheerd worden. Wageningen Environmental Research werkt met een milieubeheersysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 14001:2004. Daarnaast hebben we de internationale norm NEN-EN-ISO 26000 ‘Social responsibility of Organisations’ aangenomen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op een positieve en transparante wijze op te pakken.

CO2-voetafdruk

Grafische weergave van de CO2-voetafdruk in tonnen CO2, van de Environmental Sciences Group van Wageningen University & Research, waar Wageningen Environmental Research deel van uitmaakt. Hoe groter een thema in dit schema, hoe groter het aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Aan afval zijn geen CO2-cijfers toegekend. Sinds 2011 compenseren we onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk; de hoeveelheid compensatie is te vinden in de oranje kolommen.

ALT_CO2-footprint_NL.jpg