Aanzuren van mest vlak voor toediening op grasland

Aanzuren van mest vlak voor toediening op grasland

Binnen de verkenningen van Proeftuin Natura 2000 is aanzuren van mest aangegeven als een potentiële methode om de emissie bij uitrijden verder te reduceren.

Naast de factoren weer, bodem, gewas, mestsamenstelling en mestgift is ook de zuurgraad van de mest van invloed op de hoogte van de ammoniakemissie. Door mest aan te zuren wordt ingespeeld op de samenstelling van de mest: het chemisch evenwicht in de mest tussen ammonium en ammoniak verschuift richting ammonium en er dus minder ammoniak in de mest gevormd. Het aanzuren van de mest kan plaats vinden tijdens de bewaarperiode in de opslag of vlak voor toediening in een aanzuurinstallatie of op de mesttoedieningsapparatuur. Binnen de Proeftuin Natura 2000 start in 2014 onderzoek naar de Doel van het uit te voeren onderzoek is het vergelijken van de ammoniakemissie, de gewasopbrengst en de stikstofbenutting door het gewas bij toediening van aangezuurde en niet aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine en een zodenbemester.