Project

Biodiversiteit buiten natuurgebieden

Volgend op berichten over de sterke achteruitgang van insecten in Duitse natuurgebieden, is ook voor de Nederlandse situatie het beeld ontstaan dat insecten de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen. De afname van insectenpopulaties in Nederland kan waarschijnlijk voor een belangrijk deel verklaard worden door factoren die met de intensivering in de landbouw samenhangen.

In de kamerbrief van 26 april 2018 bij de aanbieding van het Wageningen Environmental Research rapport over de achteruitgang van insecten geeft Carola Schouten aan dat deze achteruitgang zorgelijk is. Niet alleen vanwege de natuurwaarde van de insecten zelf, maar ook omdat zij een essentiële schakel vormen in de natuurlijke voedselketens en vanwege de functionele betekenis voor de landbouw in bestuiving van gewassen, biologische plaagwering en de afbraak van organische stof in de landbouwbodems. Om de negatieve trend te keren zijn omvangrijkere en structurele veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering nodig via een natuurinclusieve landbouw.

Onderzoek aan insecten is een zinvolle bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer en in dit project worden een aantal belangrijke kennishiaten gevuld om tot goed onderbouwde nieuwe vormen van natuurinclusief landschapsbeheer te kunnen komen. 

 

Publicaties