Klimaat en kust

Klimaat en kust

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor kustgebieden wereldwijd. Wageningen Marine Research heeft expertise in nature-based solutions om kustgebieden te versterken, zoals kwelders, zandsuppleties, oesterriffen en mangrovebossen. Daarnaast doen we fundamenteel onderzoek naar de gevolgen van temperatuurveranderingen in zee op (kust)ecosystemen en het voedselweb. Tenslotte kun u ons inschakelen voor effectstudies naar windenergie, golfenergie en andere klimaatmaatregelen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij ondersteunen u bij het vinden van antwoorden

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en de temperatuur van het zeewater. Wij monitoren en onderzoeken de gevolgen op veel vlakken: bijvoorbeeld het effect van hittestress op kokkels, verschuivingen in visbestanden, het oprukken van invasieve exoten en beschadiging van kwetsbare ecosystemen, zoals koraalriffen in het Caraïbisch gebied. Veel van dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Onze bevindingen dragen hiermee rechtstreeks bij aan beleid.

Wageningen Marine Research bezit unieke praktijkkennis van nature-based solutions: natuurlijke oplossingen om kusten te beschermen, dijken te verstevigen en erosie van zandplaten tegen te gaan. Wij werken nauw samen met o.a. Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus aan kennis en expertise over nuttig hergebruik van slib, zandsuppleties en kwelderontwikkeling.

Ons onderzoek verbindt kennis over klimaatverandering met toepassing van klimaatmaatregelen voor bescherming en herstel van mariene ecosystemen.
Martin Baptist, senior onderzoeker mariene ecologie

Klimaatdoelstellingen om fossiele energie te vervangen door hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolenparken, zonnepanelen en golfenergie, hebben een direct effect op kust en zee. Wageningen Marine Research voert effectstudies en verkenningen uit voor energieleveranciers en overheid om de gevolgen van deze maatregelen voor mariene soorten en leefgebieden in kaart te brengen.