Project

Management BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De BRO bouwt voort op bestaande registraties van ondergrondgegevens, zoals BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) dat wordt beheerd door Wageningen Environmental Research en DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO. Tevens worden de diepe mijnbouwwet-gerelateerde gegevens, die momenteel worden verstrekt via NLOG (NL Olie-en Gasportaal), opgenomen in de BRO.

Er komen voortdurend nieuwe gegevens bij, onder meer afkomstig van bodemkundig veldwerk, meetnetten, vergunningen en civieltechnische werkzaamheden. De BRO bevat authentieke gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw en samenstelling van de Nederlandse ondergrond en de daarin aanwezige natuurlijke hulpbronnen, waaronder grondwater, delfstoffen als zand en grind en energiebronnen als aardolie en aardgas. Al deze gegevens zijn kosteloos beschikbaar en toegankelijk voor alle overheden, bedrijven en burgers. BRO is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. Met dit stelsel ver­betert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen.

Het stelsel werkt volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig hergebruikt kunnen worden. De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via één digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Dat gebeurt met zogeheten webdiensten: dankzij goed gestructureerde formulieren en protocollen kunnen gebruikers gegevens opvragen of een berekening laten uitvoeren. Op dezelfde manier kunnen gebruikers binnenkort grondwaterstanden opvragen of een dwarsdoorsnede maken van een driedimensionaal ondergrondmodel. Ook kunnen bronhouders en adviesbureaus rechtstreeks een vraag stellen aan het loket.

De Nederlandse ondergrond wordt intensief gebruikt, o.a. voor landbouw, natuur, drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffenwinning. Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens beschikken. Daar gaat de Wet Basisregistratie BRO voor zorgen.

Informatie over de ondergrond is nu in beheer bij verschillende organisaties. Mede daardoor zijn de gegevens niet op dezelfde manier gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd. De BRO brengt alle gegevens op één plek bij elkaar en stelt ze via één loket beschikbaar. Dankzij de BRO kan de overheid efficiënter opereren. Informatie-uitwisseling tussen overheden verbetert, gegevens worden hergebruikt en dubbel onderzoek wordt voorkomen.

De taak van Wageningen Environmental Research is de realisatie van de landelijke voorziening en het actueel houden van de Bodemkaart van Nederland, de Gt/Gd Kaart en de Geomorfologische Kaart van Nederland alsmede het up-to-date houden van de bodemfysische en bodemchemische gegevens. Tenslotte wordt om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden bekeken in hoeverre satelliet- en sensorgegevens kunnen worden gebruikt.

Publicaties