Expertisegebieden

De WOT Natuur & Milieu voert diverse pakketten met wettelijke onderzoekstaken uit. Het grootste pakket is de bijdrage aan de Natuurplanbureaufunctie uit de Wet natuurbescherming. Deze taken voeren we uit in de expertisegebieden Periodieke evaluatie natuurbeleid en Periodieke verkenning natuurbeleid.

In het expertisegebied Informatievoorziening Natuur voeren we adviserende en toetsende onderzoekstaken uit die voortkomen uit internationale verdragen om bijvoorbeeld biodiversiteit in Nederland te behouden en te herstellen.

In het expertisegebied Agromilieu voeren we onder andere taken uit voor het nationaal en internationaal beleid voor de agrarische keten.

Het expertisegebied Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) richt zich op opdrachtverlening en begeleiding van ruim 25 meetnetten.

Het expertisegebied Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt voor het op uniforme wijze beschikbaar stellen van actuele bodemkundige gegevens.